Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Kołodziej, Sędziowie WSA Joanna Kube, Eugeniusz Wasilewski (spr.), Protokolant Izabela Filipowicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2008 r. sprawy ze skargi K. R. na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/2

K. R., w dniu [...] lutego 2008 r. skierował do Szefa Agencji Wywiadu pismo, w którym zwrócił się z prośbą "o podanie, czy a jeżeli tak to na jakiej podstawie i w jakiej wysokości jest zobowiązany do spłaty otrzymanej pomocy finansowej". W piśmie tym poinformował również, że decyzją administracyjną został mu przydzielony lokal mieszkalny, natomiast w [...] r., jako funkcjonariusz [...], otrzymał pomoc finansową na budownictwo mieszkaniowe, która po upływie 10 lat przekształciła się w pomoc bezzwrotną.

W odpowiedzi, Szef Agencji Wywiadu pismem z dnia [...] marca 2008 r. [...] zwrócił się do ww. o przedłożenie decyzji o przyznaniu przedmiotowej pomocy finansowej, a w przypadku jej braku, wyjaśnienia na jaki cel została przeznaczona. W piśmie tym organ poinformował, że żądany dokument lub żądana informacja są niezbędne do ewentualnego naliczenia zwrotu otrzymanej pomocy finansowej.

Przy piśmie z dnia [...] kwietnia 2008 r. K. R. przesłał organowi kserokopię decyzji nr [...] w sprawie przyznania pomocy finansowej w pełnej przysługującej wysokości na budownictwo mieszkaniowe, zaś w dniu [...] czerwca 2008 r. skierował do Prezesa Rady Ministrów zażalenie na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji w sprawie zwrotu pomocy finansowej.

Dyrektor [...] w Agencji Wywiadu w piśmie z dnia [...] czerwca 2008 r. [...] poinformował ww. że w sprawie dotyczącej zwrotu udzielonej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego jest prowadzone postępowanie wyjaśniające. Zaistniała zwłoka w postępowaniu administracyjnym spowodowana jest przyczynami niezawinionymi i niezależnymi od organu.

K. R. w dniu [...] lipca 2008 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w wydaniu decyzji dotyczącej ewentualnego zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego. W jej uzasadnieniu stwierdził, że organ od jego pierwszego pisma, tj. od dnia [...] lutego 2008 r. do chwili obecnej pozostaje w bezczynności.

W odpowiedzi na skargę, organ wniósł o jej oddalenie, podnosząc, iż nie pozostaje w bezczynności. Wskazał, iż rozpoznanie wniosku o wydanie decyzji w sprawie zwrotu otrzymanej pomocy finansowej na uzyskanie przez skarżącego lokalu mieszkalnego jest uzależnione od prowadzonego w Agencji postępowania wyjaśniającego w zakresie zasadności przydzielenia mu lokalu mieszkalnego. Pismem z dnia [...] czerwca 2008 r. skarżący został poinformowany o przyczynach zwłoki w rozpatrzeniu sprawy i terminie jej załatwienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na wstępie należy wskazać, że z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub co prawda prowadził postępowanie, lecz pomimo ustawowego obowiązku nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia czy też innego aktu lub nie podjął stosownej czynności. Oznacza to, że zarzut bezczynności powinien pojawić się wówczas, gdy organ będąc właściwym w sprawie i zobowiązanym do podjęcia czynności pozostaje w zwłoce. Skarga na bezczynność bowiem ma na celu spowodowanie wydania przez organ administracji publicznej oczekiwanego aktu.

Strona 1/2