Sprawa ze skargi na bezczynność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak Sędziowie WSA Andrzej Góraj (spr.) Janusz Walawski Protokolant Asystent sędziego Bartosz Piwoński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 listopada 2010 r. sprawy ze skargi P.M. na bezczynność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2010 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do rozpoznania wniosku P.M. z dnia [...] lipca 2010 r. w zakresie wykazu wszystkich beneficjentów działania POIG 8.1, którym wypłacono przynajmniej jedną płatność pośrednią - w terminie 14 dni od otrzymania przez organ wyroku wraz z aktami administracyjnymi; 2. odrzuca skargę w pozostałej części.

Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/3

P. M. w dniu 29 lipca 2010 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2010 r. dotyczącego udostępnienia informacji publicznej w postaci udostępnienia w wersji elektronicznej wniosków o dofinansowanie, które zostały wyłonione do dofinansowania na podstawie I rundy aplikacyjnej naboru z 2009 r.; kopii wszystkich wniosków o płatność wraz z załącznikami przedłożonymi do PARP przez M. S.A. z M. - w ramach POIG 5.1; wykazu wszystkich beneficjentów działania POIG 8.1, którym wypłacono przynajmniej jedną płatność pośrednią.

Organ rozpatrując przedmiotową sprawę ustalił następujący stan faktyczny.

W dniu [...] lipca 2010 r. skarżący wystąpił z wnioskiem o udostępnienie wersji elektronicznej wniosków o dofinansowanie, które zostały wyłonione do dofinansowania na podstawie I rundy aplikacyjnej naboru z 2009 r.; kopii wszystkich wniosków o płatność wraz z załącznikami przedłożonymi do PARP przez M. S.A. z M. - w ramach POIG 5.1; wykazu wszystkich beneficjentów działania POIG 8.1, którym wypłacono przynajmniej jedną płatność pośrednią.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w odpowiedzi na ten wniosek pismem z dnia 26 lipca 2010 r. odmówiła skarżącemu udostępnienia wnioskowanych informacji stwierdzając, że nie stanowią one informacji publicznej.

Organ podniósł, że wniosek służy zbieraniu dowodów w sprawach, w których skarżący wystąpił z powództwami cywilnymi wobec PARP. Wystąpienie z powództwami jest konsekwencją wypowiedzenia umowy nr [...] zawartej pomiędzy skarżącym a PARP.

W dniu 29 lipca 2010 r. skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W skardze wniósł, aby sąd nakazał Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rozpatrzenie dwóch wniosków o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] lipca 2010 r. Ponadto, P. M. wniósł o ukaranie prezesa zarządu PARP karą, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej, a także o zasądzenie od PARP na rzecz skarżącego kosztów postępowania.

Organ w odpowiedzi na skargę z dnia 13 sierpnia 2010 r. wniósł o oddalenie skargi.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wskazała, że o bezczynności można mówić tylko tam, gdzie istnieje prawny obowiązek określonego działania przez PARP. Inaczej mówiąc o stanie bezczynności można byłoby mówić tylko w sytuacji, jeżeli PARP nie udostępniłaby żądanej informacji w terminie zakreślonym ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a przedmiotem wniosku byłaby informacja publiczna w rozumieniu tej ustawy (por. wyroki NSA z dnia 11 grudnia 2002 r., II SA 2867/02, Wokanda 2003/6/33 oraz z dnia 10 stycznia 2007 r., I OSK 50/06, Lex 291197).

Organ wskazał, że w niniejszej sprawie żądane przez skarżącego informacje w świetle przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nie mogą być uznane za informację publiczną, bowiem informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych (art. 1 ust. 1). Artykuł 3 ustawy wskazuje przy tym, iż prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, wglądu do dokumentów urzędowych, dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, a także uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne