Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie renty w trybie wyjątkowym
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Andrzej Kołodziej Sędzia WSA - Andrzej Góraj Sędzia WSA - Stanisław Marek Pietras (spraw.) Protokolant - starszy sekretarz sądowy Dorota Kwiatkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2013 r. sprawy ze skargi J. W. na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2012 r. o przyznanie renty w trybie wyjątkowym 1. zobowiązuje Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do rozpoznania wniosku J. W. z dnia [...] listopada 2012 r., w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania administracyjnego, stwierdza, że bezczynność nie miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. zasądza od Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz skarżącego J. W. kwotę 100,- zł (sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/3

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia [...] maja 2011 r. nr [...], działając na podstawie art. 83 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1277 ze zm.), odmówił przyznania skarżącemu J. W. renty z tytułu niezdolności do pracy w drodze wyjątku.

Po złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, organ decyzją z dnia [...] lipca 2011 r., mając za podstawę art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

W wyniku skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. akt II SA/Wa 2124/11, uchylił zaskarżoną oraz poprzedzającą ją decyzję.

Następnie Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia [...] marca 2012 r. przyznał skarżącemu w drodze wyjątku rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do dnia [...] kwietnia 2012 r.

Kolejnym wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2012 r. skarżący zwrócił się o przyznanie renty w drodze wyjątku, bowiem poprzednie świadczenie zostało mu przyznane do [...] kwietnia 2012 r.

Wobec powyższego Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia [...] września 2012 r. nr [...], odmówił skarżącemu przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy w drodze wyjątku.

Wnioskiem z dnia [...] września 2012 r. o ponownie rozpatrzenie sprawy poseł na Sejm RP M. W. zwrócił się w imieniu skarżącego - nie mając umocowania prawnego - o przyznanie J. W. spornego świadczenia.

Organ pismem z dnia [...] października 2012 r. pouczył skarżącego o możliwości złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i wobec nieskorzystania z tej możliwości, powyższa decyzja stała się prawomocna.

Natomiast skarżący w dniu [...] listopada złożył wniosek o zbadanie go przez komisję lekarską i wobec powyższego skierowano go na badanie lekarskie. Orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS z dnia [...] grudnia 2012 r., a następnie orzeczeniem komisji lekarskiej z dnia [...] stycznia 2013 r. uznano skarżącego za częściowo niezdolnego do pracy.

W międzyczasie, bo w dniu [...] listopada 2012 r. skarżący zwrócił się z wnioskiem do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie mu renty wyjątkowej z tytułu niezdolności do pracy.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pismem z dnia [...] lutego 2013 r. odpowiedział skarżącemu na powyższy wniosek, informując w nim jedynie o dotychczasowym stanie faktycznym sprawy, dodając, że powyższa decyzja z dnia [...] września 2012 r. stała się ostateczna i wskazując na przesłankach wznowienia postępowania, skonstatował, że w sprawie takie przesłanki nie występują.

Skarżący natomiast pismem z dnia [...] maja 2013 r. wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lipca 2013 r., skarżący J. W. wniósł o zobowiązanie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wydania decyzji w sprawie jego wniosku.

W odpowiedzi na skargę, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniósł o jej oddalenie, a wskazując na opisany powyżej stan faktyczny, stwierdził, że nie ma podstaw do wznowienia postępowania, ani też do zmiany lub uchylenia prawomocnej i ostatecznej decyzji, o czym poinformowano skarżącego pismem z dnia [...] lutego 2012 r. i organ nie ma podstaw do wydania decyzji w trybie ponownego rozpatrzenia sprawy.

Strona 1/3