Sprawa ze skargi na bezczynność Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenie ogrodowe z siedzibą w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Marek Pietras, Sędziowie WSA Andrzej Góraj (spr.), Janusz Walawski, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 16 lutego 2017 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] z siedzibą w L. na bezczynność Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenie ogrodowe z siedzibą w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe z siedzibą w W. do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w L. z dnia [...] czerwca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenia ogrodowego z siedzibą w W. na rzecz Stowarzyszenia [...] z siedzibą w L. kwotę 100 (słownie: sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/5

Pismem z [...] czerwca 2016 r. Stowarzyszenie [...] w L. zwróciło się do Polskiego Związku Działkowców z wnioskiem o udostępnienie, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej:

- składników majątkowych według stanu na dzień 22 kwietnia 2015;

- wartości składników majątkowych według stanu na dzień 22 kwietnia 2015;

- liczby prowadzonych Rodzinnych Ogrodów Działkowych wraz z ich powierzchnią według stanu na 22 kwietnia 2015;

- liczby działek położonych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz łącznej powierzchni tychże działek według stanu na 22 kwietnia 2015;

- liczby działkowców korzystających z działek według stanu na 22 kwietnia 2015 r.;

- kopii sprawozdania finansowego, tj. bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z funduszu rozwoju, informacji dodatkowej za rok 2014, oraz za rok 2015, oraz bilansu ze stanem na dzień 22 kwietnia 2015.

W odpowiedzi na wniosek jego adresat pismem z 28 czerwca 2016 r. powiadomił wnioskodawcę, że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej.

Powyższej odpowiedzi wnioskodawca nie potraktował jako wypełnienia przez organ ciążącego na nim obowiązku i skierował do tutejszego Sądu skargę na bezczynność, wnosząc w niej o zobowiązanie pytanego organu do udzielenia żądanej informacji, o stwierdzenie że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, o zasądzenie sumy pieniężnej w wysokości 5 000 zł oraz o zwrot kosztów postępowania. W skardze szeroko opisano powody, jakie kierują wnioskodawcą w domaganiu się udostępnienia spornej informacji. Wskazano również na fakt, że pytany podmiot dysponuje majątkiem publicznym i poprzez to jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie. Podkreślił, że nie jest organem władzy publicznej tylko organizacją pozarządową. Zwrócił też uwagę na fakt, że treść wniosku nie daje podstaw do przyjęcia, iż przedmiotem zapytania była kwestia dysponowania środkami pochodzącymi z dotacji. Nadto materia wiedzy w tym zakresie będzie znajdowała się w dyspozycji poszczególnych jednostek organizacyjnych PZD.

Dodatkowo pytany organ zwrócił uwagę na to, że nie wykonuje zadania publicznego zatem nie obarcza go obowiązek informacyjny w zakresie danych dotyczących majątku. Dane dotyczące powierzchni działek i liczby działkowców nie stanowią zaś informacji publicznej, mając charakter danych wewnętrznych.

Zarządzeniem Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2016 r. pełnomocnik organu został wezwany do uzupełnienia akt administracyjnych przez złożenie oryginału lub poświadczonej kserokopii żądanych we wniosku sprawozdań finansowych. Równocześnie poinformowano organ o tym, iż przedmiotowe dokumenty, po ich nadesłaniu do Sądu, zostaną umieszczone w sejfie i nie będą udostępniane stronie skarżącej.

W odpowiedzi na powyższe zarządzenie organ wniósł o jego zmianę zwracając uwagę na wątpliwości co do skutków jakie wywoła jego realizacja, dla stanowiska prezentowanego przez organ w niniejszym postępowaniu. Jednocześnie organ przekazał dokument zawierający dane odnośnie uzyskiwanych dotacji zewnętrznych.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne