Sprawa ze skargi na bezczynność Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w W. w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak Sędziowie WSA Anna Mierzejewska Janusz Walawski (spr.) Protokolant starszy sekretarz sądowy Sylwia Rosińska-Czaykowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2016 r. sprawy ze skargi R. K. na bezczynność Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w W. w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14 lipca 2015 r. 1. zobowiązuje Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w W. do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 14 lipca 2015 r. w zakresie pkt. 4 i 6; 2. umarza postępowanie w pozostałej części; 3. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. oddala wniosek o wymierzenie grzywny; 5. zasądza na rzecz skarżącego R. K. od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z siedzibą w W. kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotów kosztów postępowania.

Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/7

R.K., powołując się na art. 1, art. 2 ust. 1 i 2 pkt 5 i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) w dniu 14 lipca 2015 r. złożył do Zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z/s w [...] wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wyboru oferty w dwóch zadaniach:

FWOŚP/G/3/15 - materac przeciwodleżynowy 90 cm,

FWOŚP/G/4/15 - materac przeciwodleżynowy 100 cm, poprzez:

1) wskazanie czy przedstawiona przez Fundację w piśmie z dnia 7 lipca 2015 r. kwota jednostkowa 6.979 PLN dotycząca oferty materaca A. jest wartością netto czy wartością brutto,

2) przedstawienie dokumentu pisemnego zestawienia poszczególnych ofert i dokonanej i przeprowadzonej ich analizy przez Ekspertów Komisji Konkursowej,

3) przedstawienie dokumentu punktowej oceny złożonych ofert według kryteriów określonych w regulaminie z uwzględnieniem wymagań określonych w SIW Kontraktu i osiągniętych w toku negocjacji - dokonanej przez Komisję Konkursową,

4) przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej zatwierdzonego przez Prezesa i Zarząd Fundacji WOŚP w zakresie wyboru oferenta na dostawę materacy w dwóch zadaniach:

FWOŚP/G/3/15 - materac przeciwodleżynowy 90 cm,

FWOŚP/G/4/15 - materac przeciwodleżynowy 100 cm.

5) przedstawienie pełnej specyfikacji technicznej cech techniczno-użytkowych /parametrów technicznych/ produktu "oferty R. na materace o szer. 90 cm i 100 cm A.", w ich zgodności do szczegółowych zapisów zawartych SIWK, tj. Opis parametrów wymaganych, Negocjacje z zachowaniem konkurencji znak: FWOŚP/G/1-14/15, Specyfikacja Istotnych Warunków Kontraktu wraz załącznikami zaakceptowana przez Prezesa Zarządu Fundacji "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", załącznik nr 1.1.03 Parametry techniczno-użytkowe, załącznik nr 1.1.04 parametry techniczno-użytkowe /Warszawa dnia 20.03.2015/ w zakresie wymagań na dostawę materacy w dwóch zadaniach, oraz w oparciu o zdeklarowane parametry opisowe w ofercie konkursowej przez oferenta A.Z. prowadzącego działalność pod firmą R. siedziba ul [...],[...]:

- FWOŚP/G/3/15 materac przeciwodleżynowy 90 cm,

- FWOŚP/G/4/15 materac przeciwodleżynowy 100 cm.

6) dostarczenie kompletnej dokumentacji filmowej, która była przez Fundację realizowana w trakcie trwania Konkursu Ofert, w zakresie udziału skarżącego w tym Konkursie przed Komisją Konkursową.

Skarżący poprosił o przesłanie żądanych informacji na podany we wniosku adres i wyraził gotowość pokrycia ewentualnych kosztów związanych udostępnieniem informacji.

Następnie R.K., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w [...], zarzucając jej naruszenie następujących przepisów prawa materialnego i procesowego:

1) art. 13 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem z dnia 14 lipca 2015 r. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,

Strona 1/7
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne