Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Hyla, Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kowalik-Grzanka (spr.), Sędzia WSA Jolanta Sudoł, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Hanna Tarnawska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2015 r. sprawy ze skargi K. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 27 października 2014 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia 29 września 2014 nr [...]; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Decyzją z dnia 23 października 2013 r. znak [...] Prezydent Miasta przyznał K. P. świadczenie z funduszu alimentacyjnego na okres 1 października 2013 r. - 30 września 2014 r. w kwocie 500 zł miesięcznie.

Pismem z dnia 11 września 2014 r. Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. wezwał K. P. do dostarczenia zaświadczenia szkolnego o podjęciu przez niego nauki w roku szkolnym 2014/2015.

Stosowne wezwanie zostało wysłane na podany adres do korespondencji. Zwrotne potwierdzenie odbioru podpisał w dniu 12 września 2014 r. ojciec beneficjenta świadczeń - Z. P.

W dniu 15 września 2014 r. Z. P. złożył pisemne oświadczenie, że jego syn K. od dnia 1 września 2014 r. nie podjął nauki i nie składał dokumentów na wyższą uczelnię.

Decyzją z dnia 29 września 2014 r. znak [...] skierowaną do K. P. Prezydent Miasta działając na podstawie art. 104 i art. 163 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 21 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 ze zm.) orzekł o wstrzymaniu od dnia 1 września 2014 r. wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznanego decyzją z dnia 23 października 2013 r. znak [...].

W uzasadnieniu wydanej decyzji organ pierwszej instancji wskazał, że ww. decyzją z dnia 23 października 2013 r. przyznano beneficjentowi świadczenie z funduszu alimentacyjnego na okres 1 października 2013 r. - 30 września 2014 r.

Pismem z dnia 11 września 2014 r. wezwano K. P. do dostarczenia zaświadczenia szkolnego o podjęciu nauki w roku szkolnym 2014/2015 jednakże ww. wezwanie pozostało bez odpowiedzi.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się jeżeli osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu:

- odmówili udzielenia lub nie udzielili, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń,

- odmówili udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych,

- nie podjęli świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Z uwagi na niedostarczenie ww. zaświadczenia organ zobligowany był wstrzymać wypłatę świadczeń z dniem 1 września 2014 r.

Decyzją z dnia 27 października 2014 r. nr [...] wydaną w następstwie odwołania K. P. od ww. decyzji Prezydenta Miasta Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zakwestionowane rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji.

W podstawie prawnej wydanej decyzji organ odwoławczy przywołał art. 2 ustawy z dnia 2 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 856 ze zm.), art. 127 § 2 w zw. z art. 17 pkt 1 i art. 138 § 1 pkt 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, art. 21 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836 ze zm.).

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze