Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie klasyfikacji taryfowej towaru oraz podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Orłowska (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Jacek Hyla Sędzia WSA Elżbieta Kowalik - Grzanka Protokolant Starszy sekretarz sądowy Wioleta Gładczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2010 r. sprawy ze skargi "A" A. i J. A. Spółki Jawnej w O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 5 maja 2010 r. nr [...]; [...] w przedmiocie klasyfikacji taryfowej towaru oraz podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącej "A" A. i J.A. Spółki Jawnej w O. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, 3) stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana.

Uzasadnienie strona 1/8

W dniu 15.11.2007r. Agencja Celna [...] Sp. z o. o., działając w ramach udzielonego upoważnienia, zgłosiła celem objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu towar importowany przez "A" Sp. Jawna z siedzibą w [...]. Przedmiotowy towar opisano w polu 31 dokumentu SAD jako "ceramiczne talerze do ciasta z łopatką" i zadeklarowano kod TARIC 6912 00 10 90, ze stawką celną 5%, obejmujący "zastawy stołowe z ceramiki zwykłej, inne niż z porcelany, również chińskiej". Zgłoszenie spełniało warunki formalne i zostało w związku z tym przyjęte i zarejestrowane pod nr [...].

W wyniku kontroli prawidłowości obrotu towarowego z zagranicą przeprowadzonej w okresie od 17 grudnia 2008 r. do 5 maja 2009 r., funkcjonariusze Urzędu Celnego w [...] stwierdzili między innymi nieprawidłowości dotyczące klasyfikacji taryfowej towaru. Ustalono, iż w przypadku przedmiotowego zgłoszenia, importer nieprawidłowo zaklasyfikował towar do kodu Taric 6912 00 10 90.

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie kontroli zgłoszenia celnego oraz określenia należności celnych i podatkowych z tytułu importu, Naczelnik Urzędu Celnego w [...], decyzją z dnia 11 grudnia 2009 r. określił klasyfikację taryfową talerzy z łopatką z ceramiki porowatej do kodu TARIC 6912 00 50 00; określił niezaksięgowaną kwotę cła, podlegającą retrospektywnemu zaksięgowaniu w wysokości [...] zł; orzekł o poborze odsetek wynikających z art. 65 ust. 5 ustawy Prawo Celne oraz określił podatek od towarów i usług z tytułu importu towarów objętych procedurą dopuszczenia do obrotu w wysokości [...] zł.

W uzasadnieniu podniesiono, między innymi, co następuje:

W zgłoszeniu celnym importowany towar zaklasyfikowano do kodu Taric 6912 00 10 90 obejmującego zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z ceramiki zwykłej, inne niż z porcelany, również chińskiej.

"Wyrób ceramiczny" jest definiowany w Encyklopedii PWN jako kamionka, porcelana, fajans i inne, przy czym różnice między tymi wyrobami często są trudne do określenia. Zgodnie z uwagami ogólnymi do działu 69 obejmującego wyroby ceramiczne określenie "wyroby ceramiczne" dotyczy wyrobów otrzymywanych w różny sposób, przy czym również obejmuje to wyroby ceramiczne składające się głównie ze zwykłej gliny, wyroby kamionkowe, ceramikę porowatą, fajans lub porcelaną, objęte poddziałem II (pozycja 6904 do 6914).

Na dokumentach załączonych do zgłoszenia celnego importowane towary opisano jako "ceramiczne talerze do ciasta plus łopatka", przy czym nie wskazano rodzaju ceramiki, z jakiej talerze zostały wykonane., a rodzaj materiału ma wpływ na prawidłową kwalifikację taryfową.

Importowane wyroby ceramiczne, zgodnie z Taryfą celną obowiązującą w dniu przyjęcia zgłoszenia celnego, niewątpliwie należą do grupy obejmującej zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego, w związku z czym podlegają klasyfikacji do pozycji 6911 lub 6912. Pozycja 6911 obejmuje powyższe towary wykonane z porcelany, również chińskiej, natomiast pozycja 6912 obejmuje te same towary jednak wykonane z ceramiki, innej niż porcelana również chińska. Dodatkowo pozycja 6912 dzieli zawarte w niej towary na cztery grupy, w zależności od rodzaju ceramiki z jakiej zostały wykonane:

Strona 1/8