Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sudoł Sędziowie: Sędzia NSA Anna Orłowska (spr.) Sędzia WSA Elżbieta Kowalik - Grzanka Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Wioleta Gładczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2012 r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżoną decyzją z dnia 30.04.2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa w zw. z art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ust. 4, art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71 poz. 734 ze zm.) utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego J. K.

Jak wynika z uzasadnienia, rozstrzygnięcie zapadło na tle następujących ustaleń:

decyzją z dnia 18 maja 2012 r. organ I instancji odmówił przyznania J. K. dodatku mieszkaniowego z uwagi na fakt, że przewidziany w ustawie, obliczony w oparciu o dochody rodziny wnioskodawcy, procentowy udział własny przekroczył kwotę wydatków na mieszkanie. W odwołaniu strona zakwestionowała obliczenia organu I instancji. Odwołujący się zaznaczył, że dochód netto w rodzinie to emerytura wnioskodawcy w kwocie 1275,24 zł i renta żony w wysokości 639,31 zł, wniesiono o uwzględnienie odwołania.

Następnie organ odwoławczy szczegółowo przedstawił tok postępowania w sprawie, przypomniał, że pierwsza decyzja organu I instancji była uchylona z uwagi na rozbieżności w ustaleniach dotyczących dochodu rodziny, wyjaśnił sposób obliczania kwoty należnego dodatku mieszkaniowego i sposób obliczania dochodu rodziny, na który składa się - jak wynika z akt - w okresie od lipca do września 2010 r.: renta żony wnioskodawcy w wys. 706,29 zł, emerytura wnioskodawcy w wys. 1667,10 zł i dodatek kombatancki w wys. 181,10 zł, ryczałt energetyczny - 139,16 zł oraz dodatek kompensacyjny 27,17zł , co łącznie stanowi miesięczny dochód w wysokości 2720,82 zł.

Przytoczywszy treść art. 3 ust. 1 w/w ustawy o dodatkach mieszkaniowych, organ odwoławczy wyjaśnił, że wyliczony średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego odwołującego się ( w wysokości 1360,41 zł) przekroczył 125 % kwoty najniższej emerytury, która to kwota w badanym okresie wynosi 882,86 zł, tak więc nie został spełniony pierwszy warunek zawarty w art. 3 ust. 1 ustawy.

Dalej organ odwoławczy wyjaśnił, że - niezależnie od przekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie - biorąc pod uwagę wydatki na utrzymanie lokalu i jego powierzchnię normatywną oraz dochody wnioskującego, obliczona na podstawie art. 6 ust.1 i 2 ustawy, kwota dodatku mieszkaniowego, stanowiłaby kwotę ujemną, a w takim przypadku dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się.

Odniesiono się również do wątpliwości podniesionych w odwołaniu odnośnie wyliczenia dochodów rodziny.

W tym stanie rzeczy decyzję organu I instancji uznano za zgodną z przepisami prawa i rzeczywistym stanem rzeczy.

W skardze na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 kwietnia 2012 r. J. K. podniósł, że od kwietnia 2010 r. sytuacja materialna skarżącego i żony jest bardzo trudna, bo po dokonaniu wszelkich miesięcznych opłat, na życie pozostaje czasami 300-500 zł. Skarżący wniósł, by sąd uwzględnił tę sytuację jako szczególną. Skarżący dodał, że toczy się postępowanie w przedmiocie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności o potrzebie zamieszkiwania skarżącego - ze względu na stan zdrowia - w osobnym pokoju.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze