Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia ostatecznego cła antydumpingowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Felicja Kajut, Sędziowie NSA Marek Gorski (spr.),, NSA Anna Orłowska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Januszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca 2011 r. sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 8 stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie określenia ostatecznego cła antydumpingowego 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana; 3) zasądza od Dyrektora Izby Celnej w Gdyni na rzecz "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. 805 (osiemset pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/6

W dniu 14 października 2005 r. "A" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. (zwana dalej spółką), przedłożyła w Oddziale Celnym zgłoszenie celne nr [...], które w pozycji 2 dotyczyło towaru określonego jako tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego, barwione. Dla towaru zadeklarowano kod 5407 92 00.

W związku z powyższym zgłoszeniem Naczelnik Urzędu Celnego decyzją z dnia 2 lipca 2008 r. określił wobec towaru ujętego w poz. 2 zgłoszenia celnego kwotę ostatecznego cła antydumpingowego w wysokości 4.690 zł. Kwota ta została wyliczona przy zastosowaniu stawki cła antydumpingowego w wysokości 14,1% od wartości celnej towaru.

W podstawie prawnej decyzji organ wskazał art. 207 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 ze zm.), art. 20 ust. 2 i ust. 3 lit. g, art. 67, art. 78 ust. 2 i ust. 3, art. 220 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. WE L 302 z dnia 19.10.1992 r. ze zm.), z uwzględnieniem art. 9 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) Nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz. Urz. L 56 z 6.03.1996 r. Nr 43 ze zm.) oraz art. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1487/2005 z dnia 12 września 2005 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe oraz ostatecznie pobierające tymczasowe cło nałożone na przywóz niektórych wykończonych tkanin z włókien poliestrowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz. Urz. L 240 z 16.09.2005 r.), mając na uwadze art. 1 ust. 3 i art. 2 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. L 256 z dnia 7.09.1987 r.), zmienionego rozporządzeniem (EWG) Nr 1810/2004 z dnia 7.09.2004 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Taryfy Celnej (Dz. Urz. L 327 z dnia 30.10.2004 r. ze zm.).

W uzasadnieniu Naczelnik Urzędu Celnego powołał się na kontrole dokonane w spółce w 2007 r. przez funkcjonariuszy celnych oraz analizy Laboratorium Izby Celnej z lat 2006 i 2007, a dotyczące próbek tkanin importowanych przez spółkę. Zauważył przy tym, że odnotowano rozbieżności w klasyfikacji towarowej tkaniny o nazwie "C.".

Z materiału porównawczego wynika, że sprowadzane przez spółkę w latach 2005-2007 tkaniny pochodzą od tego samego producenta, faktury wystawiane były przez tego samego kontrahenta zagranicznego (pośrednika), a kody tkanin na fakturach pokrywają się. Można z tego wnioskować, że przywożona w 2005 r. tkanina o nazwie "C." jest tożsama z towarem będącym przedmiotem analizy laboratoryjnej w latach późniejszych.

Organ przytoczył regulacje powołane w podstawie prawnej, a następnie stwierdził, że w sekcji XI Wspólnej Taryfy Celnej, w dziale 54, poddziale 5407 dokonano podziału m.in. na:

Strona 1/6