Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Wach, Sędziowie Sędzia NSA Ewa Karpińska (spr.), Sędzia WSA Małgorzata Jużków, Protokolant st. ref. Marta Lewicka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2007 r. przy udziale - sprawy ze skargi Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług - interpretacja prawa podatkowego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w K., po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w C., odmówił zmiany postanowienia Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego świadczenia na rzecz swoich pracowników i członków ich rodzin usług przewozowych środkami komunikacji miejskiej. Jako podstawę prawną wskazał art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz.60 ze zm.). W uzasadnieniu podał, iż pismem z dnia [...] r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w C. wystąpiło interpretację prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego świadczenia na rzecz swoich pracowników i członków ich rodzin usług przewozowych środkami komunikacji miejskiej, przy czym wskazało, że uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów są uprawnieni pracownicy MPK oraz członkowie ich rodzin, a także emeryci i renciści MPK (uchwała Rady Miasta C.) oraz członkowie rodzin emerytów i rencistów, a także byli pracownicy korzystający ze świadczenia przedemerytalnego (załącznik nr [...] regulaminu wynagradzania pracowników MPK). Równocześnie strona wyraziła pogląd, iż bezpłatne przejazdy wynikające z uchwały Rady Miasta C. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem powyższe uprawnienia nie stanowią czynności z art. 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast do uprawnień do bezpłatnych przejazdów na podstawie regulaminu wynagradzania ma zastosowanie art. 5 ust. 1 pkt 5 wymienionej ustawy jako inne nieodpłatne świadczenie usług nie będące dostawą towarów.

Postanowieniem z dnia [...] r. (o numerze jak wyżej) Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w S. uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika.

Strona wniosła zażalenie pismem z dnia [...] r. L.dz. [...], stwierdzając, iż postanowienie organu podatkowego narusza art. 8 ust. 2 i art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy rozporządzenia.

Odnosząc się do tych zarzutów, Dyrektor Izby Skarbowej w K. na wstępie zacytował art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i stwierdził, iż nieodpłatne świadczenie usług pracownikom podlega opodatkowaniu, jeżeli nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa przez podatnika, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi czynnościami, w całości lub w części. Natomiast nie podlegają opodatkowaniu czynności świadczenia usług pracownikom, jeżeli są związane z prowadzonym przedsiębiorstwem bez względu na prawo do odliczania podatku naliczonego, a czynności nie związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, o ile nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Dalej wskazał, iż omawiany przepis uzależnia obowiązek opodatkowania wskazanych usług od celu ich przekazania, a zatem opodatkowaniu podlegają te usługi, których celem jest inny zamiar niż związany z prowadzonym przedsiębiorstwem, a więc dotyczy to usług, które nie mają żadnego wpływu na przyszłe obroty tego przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahentów obecnych lub potencjalnych. W konkluzji stwierdził, iż świadczenie bezpłatnych przejazdów na rzecz swoich pracowników podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej