Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Brandys-Kmiecik (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Herman Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 25 stycznia 2021 r. sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w P. na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach na rzecz strony skarżącej kwotę [...] zł (słownie: [...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6198 Inspekcja pracy
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja pracy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Pracy
Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżonym postanowieniem [...] r nr rej.; [...] Okręgowy Inspektor Pracy, działając na podstawie art. 59 ust. 9 pkt 1, oraz ust. 16 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z poz. 646), po rozpatrzeniu zażaleń "A" Sp. z o.o. z siedzibą w P. na postanowienie inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach z [...] r., nr rej.; [...], w sprawie sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli - postanawił utrzymać w mocy pierwszoinstancyjne postanowienie.

W uzasadnieniu organ wskazał, że w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu przedsiębiorcy "A" Sp. z o.o. wobec podjęcia i wykonywania kontroli z naruszeniem przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, inspektor pracy skierował do przedsiębiorcy postanowienie o kontynowaniu czynności kontrolnych. Postanowienie inspektora pracy zostało doręczone przedsiębiorcy [...] r., co wynika z potwierdzenia odbioru tego postanowienia.

Przedsiębiorca wniósł zażalenie na ww. postanowienie inspektora pracy pismem nadanym w placówce Poczty Polskiej 28 czerwca 2019 r., a zatem z zachowaniem terminu do jego wniesienia. W treści zażalenia Spółka, powołując się na naruszenia art. 58 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców (tj. zakazu przeprowadzania ponownej kontroli w tym samym przedmiocie przez ten sam organ), wniosła o uchylenie postanowienia będącego przedmiotem zażalenia.

Zaskarżonym postanowieniem [...] r. Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, po rozpatrzeniu zażalenia, utrzymał w mocy powyższe postanowienie. W uzasadnieniu powołując się na art. 58 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców oraz art. 10 i art. 24 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy zaakcentował, że zakres przedmiotowy kontroli inspektora pracy co do zasady jest zawsze taki sam - to znaczy obejmuje przestrzeganie przepisów prawa pracy. Jednakże każda z kontroli może dotyczyć innego pracownika, innej grupy pracowników lub też przykładowo terminowości wypłacania wynagrodzenia, a innym razem prawidłowości wyliczania dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych. Inspektor pracy za każdym razem będzie swoje ustalenia opierał na dokumentacji za ten sam okres. Zatem nie zgodził się z argumentem Strony, że okres do 12 kwietnia 2019 r. został już skontrolowany, gdyż obecnie przeprowadzana kontrola będzie dotyczyła osób zatrudnionych przez spółkę, które nie zostały objęte zakresem poprzedniej kontroli mającej miejsce w kwietniu 2019 r.

Kwestionując to postanowienie ostateczne Spółka złożyła skargę, w której wniosła o uchylenie postanowień organów obu instancji wraz z uchyleniem w całości żądań przedstawienia dokumentów wydanych w okresie od 7 czerwca 2019 r. do dnia rozpatrzenia niniejszej skargi; zasądzenie kosztów postępowania; wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia i żądań PIP dotyczących przedłożenia dokumentów z powodu prawdopodobieństwa wyrządzenia znacznej szkody i spowo-dowania nieodwracalnych skutków. Zaskarżonemu postanowieniu zarzuciła naruszenie przepisów prawa mających istotny wpływ na wynik sprawy, a to:

- art. 8 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm., zwanej dalej kpa) polegające na zobowiązaniu Skarżącej do powtórnego przedłożenia obszernej ilości dokumentacji, co stanowi powielanie żądania z poprzedniej kontroli, a także narusza zasadę zaufania obywateli do administracji publicznej jak i zasadę proporcjonalności, zwłaszcza, iż rozległy zakres kwietniowej kontroli był nieuzasadniony ponieważ organ dokonał weryfikacji znikomego odsetka przedłożonych dokumentów (zostało to przyznane w zaskarżonym postanowieniu [...] r.);

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6198 Inspekcja pracy
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja pracy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Pracy