Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych
Uzasadnienie strona 2/4

- art. 7 w zw. z art. 77 § 1 w zw. z art. 80 kpa polegające na niewyczerpującym rozpatrzeniu całego materiału dowodowego i błędnej ocenie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a w konsekwencji błędnym uznaniu, że zakres przedmiotowy kontroli wynikający z upoważnienia inspektora PIP z dnia [...] r. i żądania z 7 czerwca 2019 r. nie jest tożsamy z zakresem kontroli wynikającym z upoważnienia inspektora PIP z [...] r. i żądania z 7 czerwca 2019 r. w sposób uniemożliwiający ponowna kontrolę;

- art. 58 ust 1 ustawy Prawo przedsiębiorców w zw. z art. 24 ust. 2-4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 623; dalej ustawa o PIP) polegające na niewłaściwym zastosowaniu ww. przepisów i uznaniu, że organ uprawniony jest do ponownego skontrolowania tego samego okresu, w sytuacji, gdy w dokumentach został wskazany taki sam zakres kontroli i organ ponownie żąda przedstawienia dokumentacji wszystkich pracowników, a podczas pierwszej kontroli organ pomimo szerokiego zakresu kontroli dokonuje ustaleń kontrolnych w oparciu o dowolnie przez siebie wybrany, wąski wycinek dokumentacji.

W odpowiedzi na skargę Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko i wskazał, że argumenty podniesione w skardze nie zasługują na uwzględnienie dlatego wnosi o jej oddalenie. Cytując regulacje art. 58 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców i art. 24 ust. 1 ustawy o PIP podkreślił, że kontrola pracodawcy, która miała miejsce w kwietniu 2019 r., została przeprowadzona przez inspektora pracy na podstawie upoważnienia z dnia [...] r. o nr [...], w którym wskazano jako zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp, przepisy dotyczące legalności zatrudnienia, prowadzenie agencji zatrudnienia, wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli z dnia [...] r. o nr [...], co do wszczęcia której pracodawca wniósł sprzeciw, wskazano taki sam zakres przedmiotowy kontroli. Jednakże - jak zaakcentował dalej organ - ustawodawca określając w art. 10 ustawy o PIP jej zadania wskazał, że należy do nich m.in. nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych. Pod pojęciem przestrzeganie przepisów prawa pracy mieści się więc bardzo szeroki zakres zagadnień, który podlega kontroli inspektora pracy. Do decyzji inspektora należy, które ze wskazanych obszarów będą przedmiotem przeprowadzanej kontroli. Oznacza to, że przedmiot kontroli może być węższy od zakresu przedmiotowego kontroli wskazanego w upoważnieniu. Poza tym zakres przedmiotowy kontroli inspektora pracy co do zasady jest zawsze taki sam - to znaczy obejmuje przestrzeganie przepisów prawa pracy. Jednakże każda z kontroli może dotyczyć innego pracownika, innej grupy pracowników lub też przykładowo terminowości wypłacania wynagrodzenia, a innym razem prawidłowości wyliczania dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych. Inspektor pracy za każdym razem będzie swoje ustalenia opierał na dokumentacji za ten sam okres. Taka sytuacja jest w tej sprawie. Czynności kontrolne przeprowadzone w kwietniu 2019 r. zostały udokumentowane w protokole kontroli o nr [...]. Z jego treści wynika, że kontrolą objęto dokumenty 10 osób zatrudnionych w Spółce. Nie zgodził się więc organ z argumentem Strony, że okres do 12 kwietnia 2019 r. został już skontrolowany, gdyż obecnie przeprowadzana kontrola będzie dotyczyła osób zatrudnionych przez Spółkę, które nie zostały objęte zakresem poprzedniej kontroli mającej miejsce w kwietniu 2019 r. Przychylenie się do zarzutów skargi sprawiłoby - zdaniem organu - że kontrole inspekcji pracy w większej części byłyby niemożliwe do przeprowadzenia.

Strona 2/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6198 Inspekcja pracy
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja pracy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Pracy