Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych
Uzasadnienie strona 3/4

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2167) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, a kontrola ta jest sprawowana pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Z brzmienia zaś art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2325; dalej: "p.p.s.a."), wynika, że zaskarżona decyzja lub postanowienie mogą zostać uchylone tylko wtedy, gdy sąd stwierdzi naruszenie prawa materialnego lub procesowego, jeżeli naruszenie to miało lub mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

Oceniając zaskarżone postanowienie według powyższych kryteriów sąd uznał, że narusza ono prawo w stopniu mogącym mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, jako że zostało ono wydane z naruszeniem art. 58 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców. Regulacja art. 58 ust. 1 Prawa przedsiębiorców wprowadza zakaz przeprowadzania ponownej kontroli przez ten sam organ, w przypadku, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą. Celem tego przepisu jest ochrona przedsiębiorcy przed wielokrotną kontrolą prowadzoną przez ten sam organ, w tym samym zakresie merytorycznym objętym uprzednio zakończoną kontrolą.

Natomiast w rozpoznawanej sprawie w pierwotnym upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli określono jej zakres przedmiotowy jako: przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp, przepisy dotyczące legalności zatrudnienia, prowadzenie agencji zatrudnienia, wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; w żądaniu wzywającym Spółkę do przedstawienia dokumentów wskazano, że kontrola obejmuje okres od dnia 1 listopada 2018 r. do 12 kwietnia 2019 r. i informacje o wszystkich zatrudnianych pracownikach (byłych i obecnych), danych dotyczących legalizacji pobytu i uprawniających do podjęcia pracy; dokumentów zgłoszeniowych do ZUS; ewidencji godzin pracy, obecności pracowników, list płac.

Następnie w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli z [...] r., co do wszczęcia której Pracodawca wniósł sprzeciw, wskazano taki sam zakres przedmiotowy kontroli; żądanie wzywające do przedłożenia dokumentacji pracowniczej obejmowało wszystkich pracowników za okres od stycznia do maja 2019 r.

Zatem analiza wskazanych wyżej upoważnień i zakresów żądań dokumentacji pracowniczej prowadzi do jednoznacznego wniosku, że zakres przedmiotowy kontroli, której dotyczy skarga, obejmuje również materię, która była już przedmiotem uprzednio zakończonej kontroli z kwietnia 2019r.

Organ uzasadnia konieczność i dopuszczalność przeprowadzenia ponownej kontroli w tym samym zakresie art. 10 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wskazując jej zadania, do których należy m.in. nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych. W oparciu o powyższe stwierdza więc, że przedmiot kontroli może być węższy od zakresu wskazanego w upoważnieniu bowiem co do zasady jest zawsze taki sam - to znaczy obejmuje przestrzeganie przepisów prawa pracy. Jednakże każda z kontroli może dotyczyć innego pracownika, innej grupy pracowników lub też przykładowo terminowości wypłacania wynagrodzenia, prawidłowości wyliczania dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych. Inspektor pracy za każdym razem będzie swoje ustalenia opierał na dokumentacji za ten sam okres; czynności kontrolne przeprowadzone w kwietniu 2019 r. zostały udokumentowane w protokole kontroli o nr [...], którą objęto dokumenty 10 osób zatrudnionych w Spółce. Zatem - zdaniem organu - nie można przyjąc, że okres do 12 kwietnia 2019 r. został już skontrolowany, gdyż aktualna kontrola będzie dotyczyła osób zatrudnionych przez Spółkę, które nie zostały objęte zakresem poprzedniej kontroli mającej miejsce w kwietniu 2019 r.

Strona 3/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6198 Inspekcja pracy
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja pracy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Pracy