Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych
Uzasadnienie strona 4/4

Z taką argumentacją nie zgadza się Strona i tut. Sąd w całości podziela słuszność podnoszonych w skardze zarzutów. Brzmienie art. 58 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców regulującego wyłączenie możliwości przeprowadzenia ponownej kontroli przez ten sam organ jest jednoznaczne - organ kontroli nie przeprowadza kontroli, w przypadku gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ. Celem wprowadzenia wskazanego wyłączenia było, według ustawodawcy, ograniczenie czasu trwania kontroli oraz ułatwienie działalności i ochrona dla przedsiębiorcy, tak aby ten nie musiał wielokrotnie przekazywać i przedkładać organom tych samych dokumentów, a także by nie narażać przedsiębiorcy na ewentualne różnice w ustaleniach pokontrolnych.

Uzasadnione są więc argumenty Skarżącej skoro żądanie przedstawienia obszernego materiału dokumentów pracowniczych za wskazane w żądaniu z dnia 7 czerwca 2019 r. okresy od stycznia do maja 2019 r. pokrywają się z dyspozycją żądania z dnia 12 kwietnia 2019 r. kontrolujących wówczas czasokres od 1 listopada 2018 r. do 12 kwietnia 2019 r. Poza tym Spółka - jak wyjaśniła to Strona - zatrudnia ok. 500 pracowników i zgodnie z żadaniem przedstawić miała zarówno do pierwotnej, jak i wtórnej kontroli dokumantację dot. wszystkich zatrudnionych - byłych i aktualnych - w wyznaczonym okresie. Natomiast fakt czynności kontrolnych inspektra pracy jedynie wobec 10 pracowników w pierwszej kontroli, a wobec innych zatrudnionych w drugiej, nie powoduje, że zakresy kontroli się nie pokrywały skoro żądaniem udostępnienia dokumentacji pracowniczej objęto wszystkich pracowników w konkretnych datach, które się pokrywały czasowo. Przyjęcie w tej kwestii stanowiska organu za słuszne skutkowałoby całkowitym wypaczeniem w/w wyłaczenia z art. 58 ust. 1, bowiem organ mógłby przeprowadzać w Spółce zatrudniającej ok 500 osób nawet 50 kontroli za ten sam okres, każdorazowo kontrolując inną dziesiątkę pracowników.

Zauważyć także należy, że wyjątki od wspomnianej zasady z art. 58 ust. 1 wymieniono taksatywnie w ust. 2 art. 58 Prawa przedsiębiorców ustanawiając katalog zamknięty 9 przesłanek, w których zakaz ponownej kontroli przez ten sam organ nie znajdzie zastosowania. Jednakże w rozpoznawanej sprawie nie zaistniała żadna z konkretnie określonych w art. 58 ust. 2 przesłanek, wyłączająca zakaz ponownej kontroli; zresztą ani Strona, ani organ na taką sytuację nie wskazywali.

Na zakończenie jeszcze stwierdzić także należy, że ustanowiony w art. 10 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy zakres jej zadań, do których należy szeroko rozumiany nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy nie może stanowić lex specialis czy regułę nadrzędności wobec ustawowej gwarancji dla przedsiębiorcy z art. 58 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, którego ratio legis jest ochrona przedsiębiorcy przed wielokrotną kontrolą prowadzoną przez ten sam organ, w tym samym zakresie merytorycznym, objętym uprzednio zakończoną kontrolą.

Mając powyższe na względzie skład orzekający w niniejszej sprawie stwierdził konieczność ponownego przeanalizowania przez organ upoważnień oraz zakresów merytorycznych kontroli obejmujących żądania konkretnej dokumentacji pracowniczej w obu kontrolach z uwzględnieniem powyższych rozważań tut. Sądu. W konsekwencji poczynionych ustaleń organ wyda stosowne rozstrzygnięcie.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a., orzekł, jak w sentencji wyroku. O zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a. Na zasądzone koszty składa się wynagrodzenie radcy prawnego - [...] zł i opłata od pełnomocnictwa - 17 zł.

-----------------------

3

Strona 4/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6198 Inspekcja pracy
Inne orzeczenia z hasłem:
Inspekcja pracy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Pracy