skarg M. P. na decyzje SKO w przedmiocie odmowy zmniejszenia miesięcznych rat w sprawie spłaty nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej. skargi oddala
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSAJanusz Kasprzycki Sędziowie WSA Dorota Dąbek (spr.) SO (del) Janusz Bociąga Protokolant Magdalena Karcz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2013 r. sprawy ze skarg M. P. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21 czerwca 2012 r. nr [...] oraz z dnia 21 czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zmniejszenia miesięcznych rat w sprawie spłaty nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej. skargi oddala

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

wyroku WSA w Krakowie z dnia 7 marca 2013r.

Wyrokiem z dnia 12 października 2011r., sygn. akt III SA/Kr 1260/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2010r. Nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy B z dnia [...] 2010r. Nr [...] o odmowie zmniejszenia M. P. miesięcznych rat w sprawie spłaty nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej ustalonych decyzją z dnia [...] 2009r. Nr [...]. Sąd wskazał, iż z dniem 1 października 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. nr 1, poz. 7 z późn. zm.), a utraciła moc ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732 z późn. zm.). Ustawy te w sposób odmienny regulują zarówno właściwość organu, jak i zasady rozpatrywania wniosku dłużnika alimentacyjnego o rozłożenie należności na raty. Sąd stwierdził, iż organy administracyjne obu instancji błędnie przyjęły, że w niniejszej w sprawie powinna mieć zastosowanie ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, podczas gdy w rzeczywistości winny były zastosować aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Decyzją z dnia [...] 2012r. Nr [...] Wójt Gminy B odmówił zmniejszenia M. P. miesięcznych rat w sprawie spłaty nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej ustalonej decyzją z dnia [...] 2009r. Nr [...], gdyż w jego ocenie nie zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, które by za tym przemawiały. Swoje rozstrzygnięcie organ I instancji oparł na przepisach ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej uznając, iż to ona ma zastosowanie w niniejszej sprawie.

W tym samym dniu Wójt Gminy B wydał również decyzję Nr [...], którą odmówił zmniejszenia M. P. miesięcznych rat w sprawie spłaty nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej ustalonej decyzją z dnia [...] 2009r. Nr [...]. W uzasadnieniu organ I instancji przytoczył te same argumenty co w decyzji Nr [...].

Po rozpatrzeniu odwołań M. P., Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzjami z dnia [...] 2012r. odpowiednio Nr [...] i [...] uchyliło powyższe decyzje Wójta Gminy B z dnia [...] 2012r. i przekazało sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Kolegium zarzuciło, iż organ I instancji błędnie przyjął, że w niniejszych sprawach będzie miała zastosowanie ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, podczas gdy prawidłowo powinien był orzec na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ponadto w decyzji Nr [...] Kolegium podniosło, iż do akt tej sprawy nie dołączono kompletu dokumentów zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego m.in. wniosku strony o zastosowanie ulgi, poprzednich decyzji wydawanych w sprawie. Poza tym Kolegium stwierdziło, iż wbrew stanowisku organu I instancji, zgromadzony materiał dowodowy nie potwierdza, aby w tej akurat sprawie orzekał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze