Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący NSA Grażyna Danielec (spr.) Sędziowie NSA Krystyna Kutzner WSA Janusz Kasprzycki Protokolant Bernadetta Szczypka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi N. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia [...] 2011 r. nr [...] Burmistrz na podstawie:

- art. 17, art. 20, art. 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j.: Dz. U. 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze zm.);

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2009 r. Nr 129, poz. 1058), w związku z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 2005 r. Nr 105, poz. 881, ze zm.);

- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.);

- po rozpatrzeniu wniosku skarżącej - N. Ś. odmówił przyznania jej świadczenia pielęgnacyjnego, z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wnioskowanego na G. W.

Na uzasadnienie organ podniósł, że skarżąca nie spełnia przesłanek określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych niezbędnych do przyznania w/w świadczenia.

Organ ustalił, że G. W. nie pozostaje w związku małżeńskim, nie została umieszczona w placówce zapewniającej całodobową opiekę, legitymuje się orzeczeniem, które spełnia wymogi określone w art. 17 ust 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. G. W. ma córkę - B. Ś., zam. A, która pracuje zawodowo, posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Skarżąca N. Ś. jest wnuczką G. W. Zdaniem organu skarżąca nie jest osobą obciążoną obowiązkiem alimentacyjnym, gdyż według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej czyli osoby, z których jedna pochodzi od drugiej oraz rodzeństwo, ale zgodnie z art. 17 ust. 1 a. ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.

W ocenie organu B. Ś. - osoba spokrewniona w pierwszym stopniu jest w stanie sprawować opiekę nad matką. Dlatego też skarżącej - osobie spokrewnionej z G. W. w drugim stopniu linii prostej świadczenie pielęgnacyjne na babcię nie przysługuje.

Skarżąca nie jest uprawniona do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, nie jest zatrudniona, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest ubezpieczona w KRUS, nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła skarżąca, która podniosła, że jej matka nie jest w stanie opiekować się jej babcią, gdyż sama porusza się o lasce. Matka skarżącej cierpi na stwardnienie rozsiane. Skarżąca podkreśliła, iż jej matka sama potrzebuje pomocy.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze