Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dodatku wychowawczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Janusz Bociąga Sędziowie WSA Halina Jakubiec WSA Barbara Pasternak (spr.) Protokolant specjalista Monika Wójcik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2016 r. sprawy ze skargi K. R. i R. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29 czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku wychowawczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/6

Decyzją z dnia 29 czerwca 2016 r. , [...], na podstawie art. 49 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., póz. 195), art. 80 ust. 1 i 1a, art. 87 ust. 1, 1a, 1b, art. 88 ust. 1 i 2 , art. 225 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. u. z 2016 r., póz. 575) oraz art. 138 § 2 kpa Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (działającego na podstawie upoważnienia Starosty), z dnia [...] 2016 r., [...], o odmowie przyznania dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie dla małoletniego K. N. ur. [...] 2016 r., umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej w osobach K. i R. R.

Decyzja powyższa zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W dniu 18 kwietnia 2016 r. rodzina zastępcza - K. i R. R., złożyła wniosek o przyznanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na dziecko: K. N. Ww. rodzina zastępcza została ustanowiona na mocy postanowienia Sądu z dnia 7 listopada 2014 r. Sygn. akt [...] i otrzymuje zgodnie z decyzją nr [...] z dnia [...] 2012r. świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Organ l instancji wskazał, że zgodnie z art. 226 ust 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzina zastępcza K. i R. R. złożyła wniosek o wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na dotychczasowych zasadach tj. ustawy o pomocy społecznej.

Dodał, że zgodnie z wykładnią literalną przepisu art. 80 ustawy o wspieraniu rodziny świadczenie w postaci dodatku wychowawczego zależne jest od otrzymywania świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka o jakim mowa w ust 1 tego artykułu. Nadto na co wskazuje także wykładnia funkcjonalna i systemowa przysługuje gdy rodzina korzysta ze świadczeń na gruncie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawodawca bowiem wyraźnie zastrzegł iż jest to świadczenie przysługujące do świadczenia otrzymywanego na mocy art. 80 ust 1 cyt. ustawy. Wskazać przy tym należy, iż świadczenie w postaci dodatku wychowawczego zostało przez ustawodawcę wyraźnie zastrzeżone jako świadczenie przysługujące do świadczenia podstawowego jakim jest świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej odrębnie niż świadczenia na przykład w postaci dodatku z tytułu niepełnosprawności które jest świadczeniem samoistnym, które może przysługiwać w niektórych sytuacjach rodzinie zastępczej która wybrała na mocy art. 226 ust. 5 ustawy otrzymywanie świadczeń na gruncie ustawy o pomocy społecznej.

Mając na uwadze powyższe podał organ, że organ administracji nie może orzekać w przedmiocie złożonego wniosku na innych podstawach niż obowiązujący przepis prawa - w przedmiotowej sprawie art. 80 ust 1 a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ani przyjmować wytycznych wskazywanych przez inne organy państwowe. Naruszałoby to bowiem zasadę praworządności wyrażoną w art. 6 kpa, zgodnie z która podstawę materialnoprawną decyzji administracyjnej stanowić może tylko ustawa bądź przepisy wykonawcze wydane na podstawie i w ramach wyraźnego upoważnienia zawartego w ustawie. Wydawane bez upoważnienia ustawowego instrukcje czy wytyczne nie stanowią bowiem powszechnie obowiązującego prawa (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 25 maja 1999 r. IV SA 827/97). Mając na uwadze powyższe Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (działający na podstawie upoważnienia Starosty), decyzją z dnia [...] 2016 r., [...], na podstawie art. 80 ust. 1 i 1 a , art. 87 ust. 1 i 1 a, ust. 1c, art. 88 ust. 1 i 2, art. 226 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 6, 104, 107 kpa odmówił przyznania dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie dla małoletniego K. N. ur. [...] 2016 r. umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej w osobach K. i R. R.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze