Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia rodzicielskiego
Sentencja

|Sygn. akt III SA/Kr 1276/18 | [pic] W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2019 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Barbara Pasternak, Sędziowie: WSA Renata Czeluśniak, WSA Halina Jakubiec (spr.), Protokolant: Tomasz Famulski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2019 r., sprawy ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 września 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia rodzicielskiego skargę oddala.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 27 września 2018 r. nr [...] utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...] 2018 r. nr [...] o odmowie przyznania M. S. (dalej w skrócie skarżącej) świadczenia rodzicielskiego na córkę M. S. ur. w dniu [...] 2016 r.

Jako podstawa prawna decyzji wskazany został przepis art.138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, w skrócie kpa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 17c, art. 24 ust. 1, ust. 9 i ust 10, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.).

Z uzasadnienia powyższej decyzji wynika następujący stan faktyczny:

Skarżąca zwróciła się wnioskiem z dnia 20 lipca 2018 r. do Wójta Gminy przyznanie jej świadczenia rodzicielskiego w związku z urodzeniem M. S. w dniu 9 lutego 2016 r.

Wójt Gminy decyzją z dnia [...] 2018 r. nr [...] odmówił przyznania skarżącej wnioskowanego świadczenia rodzicielskiego z uwagi na złożenie wniosku po terminie tj. po upływie 52 tygodni od urodzenia dziecka M. S. w dniu 9 lutego 2016 r.

W odwołaniu od ww. decyzji skarżąca zarzuciła naruszenie:

- art. 17c ust. 9 oraz 24 ust. 9 oraz art. 32 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1952 ze zm.) poprzez przyjęcie, że złożyła wniosek po upływie ustawowych terminów, podczas gdy złożyła w terminie wniosek o zasiłek macierzyński, który w jej ocenie winien być równoznaczny z wnioskiem o świadczenie rodzicielskie, zwłaszcza, że utraciła prawo do zasiłku macierzyńskiego,

- art. 7, art. 77, art. 80 i art. 107 § 3 Kpa polegające na zaniechaniu wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego oraz dokonaniu niewłaściwej wykładni norm prawnych i przyjęcie, że istnieją podstawy do odmowy przyznania świadczenia, bez uwzględnienia faktu, iż skarżąca utraciła prawo do zasiłku macierzyńskiego w lipcu 2018r., który pobrała i obowiązana jest obecnie zwrócić to świadczenie, na skutek zaistniałych okoliczności pozbawiona pozostaje świadczeń związanych z rodzicielstwem.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, przytaczając zasady przyznawania świadczenia rodzicielskiego, wskazało na poczynione w sprawie ustalenia wskazujące, że skarżąca złożyła w dniu 20 lipca 2018r. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego na córkę M. S. (ur. w dniu [...] 2016r.). Zgodnie z załączoną do akt sprawy decyzją ZUS z dnia 4 lipca 2018r., znak: [...], skarżąca jako pracownik u płatnika składek P. R. nie podlegała od dnia 8 lipca 2015r. obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu. Z uzasadnienia tej decyzji wynika, iż skarżąca została zatrudniona przez płatnika składek P. R. na podstawie umowy o pracę. Z tytułu wskazanego zatrudnienia, skarżąca od dnia 23 listopada 2015 r. do dnia 8 lutego 2016 r. pobierała zasiłek chorobowy oraz zasiłek macierzyński za okres od 9 lutego 2016r. do dnia 6 lutego 2017 r. Z okoliczności sprawy wynika jednak, że między skarżącą a płatnikiem składek nigdy nie doszło do formalnego i skutecznego zawarcia umowy o pracę, a została ona zawarta wyłącznie w celu wyłudzenia świadczeń z ZUS. W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzją z dnia 11 lipca 2018r., znak: [...] odmówił skarżącej prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 23 listopada 2015r. do dnia 8 lutego 2016r. oraz zasiłku macierzyńskiego od dnia 9 lutego 2016r. do dnia 6 lutego 2017r. z tytułu zatrudnienia w firmie P. R. oraz zobowiązał w/w do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłku chorobowego wraz z odsetkami w łącznej kwocie 24 216,13 zł.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze