Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
Sentencja

|Sygn. akt III SA/Kr 1313/18 | [pic] W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2019 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Barbara Pasternak, Sędziowie: WSA Bożenna Blitek (spr.), WSA Janusz Bociąga, Protokolant: Tomasz Famulski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2019 r., sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych skargę oddala.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia 16 października 2018 r. nr [...] Prezydent Miasta uznał dłużnika alimentacyjnego M. K. za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Organ I instancji podał, że wyrokiem Sądu Okręgowego, Wydział I Cywilny sygn. akt [...] z dnia 17 sierpnia 2015 r. M. K. został zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz R. K. i A. K. w wysokości po 500 zł miesięcznie na każde dziecko. Dalej organ wskazał, że decyzją z dnia 4 października 2017 r. nr [...] przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. na rzecz R. K. i A. K. po 500 zł miesięcznie na każde dziecko. Następnie Prezydent Miasta podniósł, że Powiatowy Urząd Pracy pismem z dnia 2 lipca 2018 r. nr [...] poinformował, że M. K. z dniem 21 czerwca 2018 r. utracił status osoby poszukującej pracy na 120 dni z powodu niestawiennictwa w wyznaczonym terminie. Pismem z dnia 4 lipca 2018 r. nr [...] wezwano M. K. do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo do dostarczenia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w terminie do 7 dni od daty doręczenia wezwania. Wezwanie pomimo dwukrotnego awizowania nie zostało odebrane w terminie przez adresata. Pismem z dnia 13 sierpnia 2018 r. ponowiono wezwanie, które po dwukrotnym awizowaniu zostało zwrócone do organu. Organ I instancji stwierdził zatem, że na dzień 14 września 2018 r. M. K. nie był zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy, co potwierdza zaświadczenie nr [...]. Prezydent Miasta wskazał, że w dniu 24 września 2018 r. wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne dotyczące uznania M. K. za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Przeprowadzono postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia czy dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym pismem z dnia 27 września 2018 r. sygn. akt [...] poinformował, że M. K. w okresie ostatnich 6 miesięcy nie wywiązywał się ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie 50% kwoty bieżących alimentów. Z kolei zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy nr sprawy [...] z dnia 11 października 2018 r. potwierdza, że M. K. nie jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna ani poszukująca pracy. Zdaniem organu I instancji, fakt, iż M. K. z dniem 21 czerwca 2018 r. utracił status osoby poszukującej pracy i ponownie nie zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie Pracy należy traktować jako jego odmowę zarejestrowania się. Mając powyższe na względzie organ I instancji uznał M. K. za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

W odwołaniu od powyższej decyzji Prezydenta Miasta M. K. podał, że jest zatrudniony jako pracownik budowlany. Zobowiązał się też do dostarczenia umowy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Decyzją z dnia 22 listopada 2018 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3, ust. 3a i ust. 3b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554), Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] 2018 r. nr [...]. W uzasadnieniu decyzji Kolegium wskazało, że jak wynika z akt sprawy w związku z wypłaconymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych a to R. K. oraz A. K. organ l instancji prowadził postępowanie w stosunku do dłużnika alimentacyjnego. W trakcie tego postępowania dłużnik alimentacyjny M. K. był wzywany o zgłoszenie się do organu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, który to wywiad został przeprowadzony w dniu 18 października 2017 r. Organ II instancji wskazał, że w stosunku do odwołującego prowadzono m.in. postępowanie o uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego, a także wszczęto postępowanie o uznanie za dłużnika alimentacyjnego. Przy czym oba te postępowania zostały umorzone. Postępowanie o uznanie za dłużnika alimentacyjnego zostało umorzone w związku z faktem, iż M. K. zarejestrował się jako osoba poszukująca pracy. Jednakże z dniem 21 czerwca 2018 r. M. K. utracili status osoby poszukującej pracy na 120 dni z powodu niestawiennictwa się w wyznaczonym terminie. Spowodowało to dwa kolejne wystąpienia organu l instancji o przedstawienie decyzji o rejestracji w PUP bądź stosownej umowy o zatrudnieniu. W ocenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, organ l instancji prawidłowo uznał, iż została spełniona przesłanka wynikająca z art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W rozpoznawanej sprawie organ prawidłowo uznał, że w przypadku odwołującego się jest konieczna jego aktywizacja zawodowa i rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy, ponieważ nie wywiązuje się systematycznie (tj. w każdym miesiącu) z obowiązku alimentacyjnego względem swoich dzieci. Kolegium podkreśliło, że M. K. nie zarejestrował się w PUP jako osoba bezrobotna, nie przedstawił także stosownego dowodu, że podjął zatrudnienie. Wskazał wprawdzie w odwołaniu, że podjął zatrudnienie, jednakże na dzień wydania zaskarżonej decyzji nie została spełniona przesłanka wynikająca z art. 5 ust. 3, ani też przesłanka z art. 5 ust. 3a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Odwołujący musiałby bowiem w tym ostatnim przypadku wykazać, że przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów. Zdaniem Kolegium, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy dał zatem podstawy do wydania zaskarżonej decyzji, co wiązało się z brakiem reakcji M. K. na wezwania organu l instancji do aktywizacji zawodowej oraz brakiem ponoszenia kosztów alimentów w kwocie nie niższej niż 50% ich wysokości przez ostatnie 6 miesięcy.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze