Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Piotr Lechowski (spr.) Sędziowie WSA Bożenna Blitek WSA Halina Jakubiec Protokolant Ewelina Knapczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2013 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej A. G. - W. sprawy ze skargi S. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 sierpnia 2012 r. nr [ ] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II. określa, że uchylone decyzje nie mogą być wykonane.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia 30 sierpnia 2012 sygn. akt [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu odwołania S. R., utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Starosty z dnia [...] 2012 r. znak [...], którą orzeczono o zatrzymaniu S. R. prawa jazdy kat. A, B nr [...] seria i nr druku [...], wydanego dnia 18.10.2005 r. przez Starostę. W podstawie prawnej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego /dalej SKO/ m.in. powołano przepisy art. 138 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego / dalej k.p.a./ oraz art. 5 ust. 5 w związku z art. 3 b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz.U.2009.1.7. t.j. z późn. zm./.

Z uzasadnienia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego wynika, że została wydana w następujących okolicznościach;

Dnia 11 maja 2012 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, działający z upoważnienia Burmistrza jako organ właściwy dłużnika alimentacyjnego, z powołaniem na przepisy art. 5 ust. 3, 3a i 3 b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U.2009.Nr 1, poz. 7 z późn. zm./ złożył Staroście Powiatowemu wniosek o zatrzymanie S. R. prawa jazdy kat. A, B o wskazanych numerach serii i druku, a wydanego 18.10.2005 r. przez Starostę.

W uzasadnieniu wniosku o zatrzymanie prawa jazdy wskazano, że z uwagi na uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego, wydana została przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej działającego z upoważnienia Burmistrza decyzja z dnia [...] 2012 r. znak [...] o uznaniu S. R. za dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, co zgodnie z art. 5 ust. 3 b, obliguje organ właściwy dłużnika do skierowania do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego oraz do złożenia wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze ustaliło, że w wyniku rozpatrzenia powyższego wniosku Starosta decyzją z dnia [...] 2012 r. znak [...] orzekł o zatrzymaniu S. R. prawa jazdy kat. A, B wydanego 18 października 2005 r. przez Starostę.

W odwołaniu od tej decyzji S. R. podnosił, że pozostaje w zatrudnieniu i co miesiąc z jego wynagrodzenia za pracę potrącana jest kwota kilkuset złotych oraz, że decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy pozbawi go możliwości wykonywania pracy.

Odnosząc się do zarzutów odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze zajęło stanowisko, że analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego prowadzi do wniosku, że spełnione zostały ustawowe przesłanki do wydania decyzji o zatrzymaniu dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy.

Uzasadniając tę konkluzję, SKO przytoczyło pełną treść przepisów art. 5 ust. 1, 2, 3, 3a, 3b, 4, 4 a i 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Podkreślono, że zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy Starosta wydaje decyzję na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 3 b. Zdaniem Kolegium Odwoławczego przepis art. 5 ust. 5 stanowiący podstawę prawną zaskarżonej decyzji starosty, nie pozwala organom na uznanie administracyjne. Wskazano, że wniosek o zatrzymanie prawa jazdy organ właściwy dłużnika kieruje do właściwego starosty, gdy wydana zostaje decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Taka decyzja wydana została dnia [...] 2012 r. przez organ właściwy dłużnika alimentacyjnego.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze