Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Piotr Lechowski Sędziowie WSA Barbara Pasternak (spr.) WSA Janusz Kasprzycki Protokolant Ewelina Kalita po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lipca 2013 r. sprawy ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącego A. P. kwotę 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Burmistrz Miasta B decyzją z dnia [...] 2012 r. znak: [...], wydaną na podstawie art. 104 i art. 107 kpa oraz art. 2, art. 12, art. 25, art. 30 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2009 r. nr 1, poz. 7 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku A. P. - odmówił umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconej J. C. zaliczki alimentacyjnej w kwocie 12.950 zł. na dzieci P. P. oraz I. P.

Burmistrz ustalił, że osobom uprawnionym była wypłacana zaliczka alimentacyjna na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86, poz. 732 ze zm.) i zaległości wobec Skarbu Państwa z tego tytułu wynoszą 13.609,50 zł, co potwierdza zaświadczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym z dnia 24 lipca 2012 r. Ponadto na podstawie zaświadczenia z dnia 29 czerwca 2012 r. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym ustalono, że egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego A. P. przez okres 3, 5 i 7 lat była nieskuteczna. Burmistrz podkreślił, że łożenie na utrzymanie dzieci jest jednym z podstawowych obowiązków rodziców, a zaległości, o umorzenie których zwraca się A. P., wynikły z tego, że nie wykonywał on tego obowiązku systematycznie zgodnie z wyrokiem sądu. Dlatego Burmistrz uznał, że nie zachodziły okoliczności uzasadniające umorzenie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wypłaconej J. C. na rzecz córki I. P. i syna P. P.

Odwołanie od powyższej decyzji złożył A. P., zarzucając, że organ I instancji nie ustalił prawidłowo sytuacji rodzinnej i majątkowej dłużnika. Odwołujący się podkreślił, że jest ojcem czworga dzieci i płacił alimenty na W. P. i K. P., którzy są dziećmi z pierwszego małżeństwa z B. P. i najpierw na te dzieci były realizowane egzekucje komornicze. Później zaś, gdy J. C. zabrała dzieci P. i I. P. i udała się z nimi w nieznane A. P. miejsce, złożyła do sądu wniosek o zasądzenie alimentów. Odwołujący się podniósł, że J. C. nie pozwalała na kontakty ojca z dziećmi, mimo że nie był pozbawiony praw rodzicielskich, oraz odmówiła pobierania jakiejkolwiek pomocy bezpośrednio od odwołującego się. Ponadto odwołujący się podał, że jest chory i niezdolny do samodzielnego funkcjonowania.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 23 sierpnia 2012 r. znak: [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa, art. 28 ust. 1 pkt 2, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Kolegium stwierdziło, że koniecznym warunkiem umorzenia choćby części należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych jest skuteczna egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów, prowadzona przez minimum 3 lata. Natomiast z informacji komornika wynika, że przez okres 3, 5 i 7 potrącano ze świadczeń dłużnika kwotę niższą niż wysokość zasądzonych alimentów. Zatem, zdaniem Kolegium, strona nie spełnia przesłanek, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Kolegium powołało się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2012 r. sygn. akt: l OSK 37/12, w którym orzeczono, że umarzanie należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych jest dokonywane wyłącznie na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Kolegium podkreśliło, że przepis ten nie zawiera innych przesłanek warunkujących umorzenie zadłużenia z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, jak tylko skuteczność egzekucji wobec dłużnika alimentacyjnego w okresie 3, 5 i 7 lat. Zatem rozstrzygnięcie organu l instancji było prawidłowe.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze