Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Janusz Bociąga Sędziowie WSA Ewa Michna WSA Barbara Pasternak (spr.) Protokolant Małgorzata Krasowska-Świt po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2018 r. sprawy ze skargi D. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11 października 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącego D. Z. kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/6

Decyzją z dnia [...] 2017 r. ([...]) na podstawie art. 104, 107, 130 kpa, art. 12 w zw. z art. 2 pkt 10 oraz art. 1, 1a, 2, 9, 10, 11, 15, 18, 20, 25, 27 ust. 1i 1a oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., po. 189 ze zm.), art. 3 pkt 1i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r, po. 1518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1467) oraz upoważnienia z dnia 1 sierpnia 2008 r. Burmistrza Miasta do wydawania decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, uchwały Nr [...] Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazania do MGOPS zadania przewidzianego w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych Burmistrz Miasta odmówił D. Z. rozłożenia na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 49.475,22 zł (należność główna) wraz z ustawowymi odsetkami oraz 3.780,00 zł zaliczki alimentacyjnej.

Organ I instancji podał, że w dniu 11.07.2017 r. do organu wpłynął wniosek D. Z. o rozłożenie na raty w wys. 500,00 zł miesięcznie kwoty zadłużenia wynikającego z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaznaczył, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone na rzecz osób uprawnionych, tj. A. Z. i P. Z. w ramach pomocy państwa udzielanej osobom uprawnionym do alimentów, w związku ze stwierdzoną bezskutecznością egzekucji prowadzonej wobec dłużnika alimentacyjnego.

Wyjaśnił, że świadczenie z funduszu alimentacyjnego ma charakter tymczasowy i ma na celu skredytowanie podstawowych potrzeb osób uprawnionych w sytuacji braku możliwości wyegzekwowania alimentów od dłużnika alimentacyjnego. Tymczasowość ta przejawia się tym, że dłużnik alimentacyjny ma obowiązek zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, łącznie z ustawowymi odsetkami.

Wedle organu D. Z. miał świadomość ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego względem synów i łożenia na ich utrzymanie. Natomiast trudna sytuacja dochodowa i rodzinna D. Z. nie zwalniała go z obowiązku płacenia alimentów, gdyż zobowiązany był dzielić się z dziećmi nawet bardzo niskim dochodem. Tymczasem od wyroku sądowego z dnia 27.07.2009 r. sygn. akt [...] nie czynił zadość obowiązkowi alimentacyjnemu. Stąd też powstanie zadłużenia i obowiązek jego uregulowania jest następstwem zaniechania przez Stronę wywiązywania się wobec dzieci z obowiązku alimentacyjnego. Dłużnik winien pamiętać również o tym, że osoby, na rzecz których jest zobowiązany do alimentacji, nalezą do jego rodziny i nie może zrzec się tego obowiązku na rzecz innych osób czy Państwa.

Burmistrz Miasta ustalił w oparciu o wywiad środowiskowy z dnia 19.07.2017 r., że D. Z. utrzymuje się z renty w wys. 700,34 zł netto i jest to kwota stała, a po zajęciu przez komornika część świadczenia, do dyspozycji Strony pozostaje kwota 375,00 zł. Zdaniem organu dochody D. Z. są niewielkie, jednakże wnioskodawca posiada kwalifikacje do podjęcia pracy za wysokie wynagrodzenie, gdyż jest z zawodu elektromechanikiem i jest w trakcie nauki na Inspektora [...] w szkole w K. Zaznaczył, że Strona posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności wydanym do dnia 31 maja 2019 r., z którego wynika, że może wykonywać prace na otwartym rynku, lekką w środowisku wolnym od zapylenia i wilgoci.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze