Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Janusz Kasprzycki Sędziowie WSA Halina Jakubiec SO del. Janusz Bociąga (spr.) Protokolant Renata Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2013 r. sprawy ze skargi J. B. działającej w imieniu małoletniego syna K. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21 września 2012r. nr [....] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia skargę oddala

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Pełnomocnik ustawowy matka K. B. - J. B. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na ostateczną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21 września 2012 r. sygn. akt [...] w części dotyczącej utrzymania w mocy decyzji organu I instancji w przedmiocie uznania, jako nienależnego wypłaconego świadczenia na podstawie decyzji znak: [...] z dnia [...] 2010 r. w wysokości 2 400 zł w okresie od 1 października 2010 r. do 30 września 2011 r. i zobowiązania do zwrotu tej kwoty tytułem nienależnie pobranego świadczenia.

Skarżąca zaskarżonej decyzji zarzuciła:

- naruszenie przepisów postępowania (mające istotny wpływ na wynik sprawy) art. 7 kpa, a to poprzez błędne określenie daty, od której świadczenia alimentacyjne na rzecz uprawnionego należy uznać na nienależnie pobrane i podlegające zwrotowi, oraz art. 8 i 107 § 3 kpa przez nienależyte uzasadnienie zaskarżonej decyzji z uwagi na zawarcie w nim zbyt ogólnych stwierdzeń, co uniemożliwia realizację zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa oraz uniemożliwia dokonanie kontroli zaskarżonej decyzji,

- naruszenie przepisów prawa materialnego art. 24 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez jego niewłaściwą wykładnię, a to poprzez uznanie, że organ właściwy wierzyciela może bez zgody osoby uprawnionej albo jej przedstawiciela ustawowego zmienić lub uchylić ostateczną decyzję administracyjną na mocy, której strona nabyła prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z mocą wsteczną, art. 29 ust 2 cyt. ustawy poprzez jego błędne zastosowanie, a to poprzez ustalenie obowiązku zwrotu świadczeń przez skarżącego od dnia 1 października 2008 r. oraz art. 2 pkt 7 lit a cytowanej ustawy poprzez niewłaściwe jego zastosowanie, a to poprzez uznanie, że świadczenie pobrane przez skarżącą w okresie od 1 października 2010 r. do 3 sierpnia 2011 r. należy uznać za "świadczenie nienależnie pobrane."

Skarżąca podniosła, że w sprawie organ błędnie określił datę od której świadczenia alimentacyjne na rzecz uprawnionego, zmniejszone w wyniku ugody zawartej 4 sierpnia 2011 r. przed Sądem Rejonowym, powinny być częściowo zwrócone jako nienależnie pobrane. Datą tą powinien być bowiem dzień zawarcia w/w ugody, czyli 4 sierpnia 2011 r. Stanowisko to posiada swoje oparcie w ugruntowanej linii orzecznictwa (m.in. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, II SA/Bd 1209/10), a także bezsporne jest, że pozbawienie strony przyznanego jej decyzją prawa z mocą wsteczną nastąpić może wyjątkowo, jedynie w sytuacji, gdy wyraźnie przewidują to przepisy prawa. Organ natomiast w żaden sposób nie udowodnił, że w rzeczonej sytuacji doszło do takiego właśnie wyjątku, czym naruszył w/w przepisy.

W konkluzji skargi skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w części dotyczącej utrzymania w mocy decyzji organu I instancji w przedmiocie określenia jako nienależnego pobranego świadczenia, wypłaconego w wysokości 2 400 zł oraz zobowiązującej do zwrotu tej kwoty.

Organ odwoławczy ustalił następujący stan faktyczny i prawny sprawy.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze