Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
Uzasadnienie strona 2/4

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Za osobę uprawnioną stosownie do treści art. 2 pkt 11 w/w ustawy uznaje się osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Natomiast według art. 19 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia. Osoba, która pobrała nienależne świadczenia jest obowiązana do ich zwrotu (art. 23 ust. 1). Natomiast stosownie zaś do art. 2 pkt 7 ustawy pojecie nienależnie pobranego świadczenia oznacza świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,

b) przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,

c) wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,

d) wypłacone, w przypadku, gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty,

e) wypłacone w przypadku o którym mowa w art. 17 ust. 5 za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba, że zostały zwrócone zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Decyzją z dnia [...] 2010 r. zostało przyznane świadczenie pieniężne z funduszu alimentacyjnego na rzecz K. B. w wysokości 500,00 zł miesięcznie na okres od 1 października 2010r. do 30 września 2011 r. W dniu 4 sierpnia 2011 r., jak wynika z ugody zawartej przed sądem przez J. B. oraz K. K. osobę zobowiązaną do alimentacji małoletniego K. B., wysokość alimentów na rzecz małoletniego strony uzgodniły na kwotę 300 zł miesięcznie, z datą wsteczną począwszy od 18 lutego 2008 r. Skarżąca w okresie objętym zaskarżoną decyzją tj. od 1 października 2010r. do 30 września 2011 r. otrzymywała alimenty z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 500 zł miesięcznie, podczas gdy mocą zawartej przez siebie ugody kwota ta następnie została zmniejszona do wysokości 300 zł , to tym samym uznać należy , iż kwota 200 zł będąca różnicą pomiędzy kwotą alimentów otrzymywanych , a kwotą alimentów ustalonych w drodze ugody jest kwotą świadczenia nienależnie pobranego. Organ wskazał stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w wyroku z dnia 22 października 2010 r. II SA/Po 477/2010 opubl. LexPolonica nr 2522676: "Uwzględniając cel, któremu służyć mają świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego ustawodawca przyjął zasadę, w myśl, której zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonywane są - od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana - wysokości zasądzonych alimentów (art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów). Obowiązek zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustawodawca nakłada - wyłącznie - na osoby, które otrzymały świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości wyższej niż zasądzone alimenty w okresie - od dnia zmiany wysokości - zasądzonych alimentów - do dnia wpływu tytułu wykonawczego - do komornika sądowego (ust. 2).

Strona 2/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze