Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski (spr.) Sędziowie WSA Hanna Knysiak-Sudyka WSA Maria Zawadzka Protokolant sekretarz sądowy Honorata Kuźmicka-Wełna po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2018 r. sprawy ze skargi A K. S., G. S. Sp. j. na uchwałę Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek skargę oddala

Uzasadnienie strona 1/12

Rada Powiatu N w dniu 30 listopada 2017 r. podjęła uchwałę nr [...] w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu N oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie K, Miasta i Gminy S, Miasta G oraz Gminy G, w 2018 roku (Dz. Urzęd. Woj. z 2017 r. poz. 8784).

W uchwale tej ustalono rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu N w 2018 r. w tym rozkład pracy tych aptek w porze nocnej, w niedziele, w święta i inne dni wolne od pracy.

Skargę na powyższą uchwałę wniosła Spółka A K. S., G. S. sp. jawna zaskarżając ją w zakresie naruszenia interesu prawnego strony skarżącej tj. § 4 ust. 1 i 2 uchwały Rady Powiatu N w dniu 30 listopada 2017 r. nr [...] w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu N oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie K, Miasta i Gminy S, Miasta G oraz Gminy G, w 2018 roku (Dz. Urzęd. Woj. z 2017 r. poz. 8784), zwanej dalej w skrócie "uchwałą", w którym to przepisie ustalono harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w święta i inne dni wolne od pracy na terenie na terenie Miasta G i Gminy G w 2018 r., tj. w zakresie objętym załącznikiem nr 4 wykazu dyżurów aptek ogólnodostępnych obejmującym dyżury prowadzone przez Aptekę skarżącej Spółki w G przy ul. G.

Uzasadniając naruszenie swojego interesu prawnego, skarżąca Spółka wskazała na art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zgodnie z którym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Skarżąca Spółka posiada interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały, ponieważ na skutek jej przyjęcia została zobowiązana do sprawowania dyżurów całodobowych, które generują dla niej znaczne skutki finansowe i organizacyjne w żaden sposób nie uzasadnione potrzebami mieszkańców G, w zakresie zapewnienia świadczeń farmaceutycznych.

Skarżąca Spółka zarzuciła uchwale naruszenie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) zgodnie z którym rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Naruszenie to polega na tym, że wbrew ww. przepisowi Rada Powiatu N podjęła uchwałę bez przeprowadzenia analizy potrzeb ludności w zakresie dostępności do świadczeń apteki ogólnodostępnej i tym samym z naruszeniem zasad zapisanych w art. 2 i art. 7 Konstytucji RP, w świetle których nieprawidłowe i niezgodne z prawem jest działanie organu administracji publicznej, które mieści się wprawdzie w jego prawem przewidzianych kompetencjach ale nosi znamiona władczego, arbitralnego działania, skierowanego do skonkretyzowanego podmiotu, przy zastosowanie dodatkowo analogii legis - art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) poprzez wydanie uchwały bez jakiegokolwiek uzasadnienia.

Strona 1/12