Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
Uzasadnienie strona 10/12

Przede wszystkim należy stwierdzić, że wbrew twierdzeniu strony skarżącej zaskarżona uchwała zawiera uzasadnienie. Z treści tego uzasadnienia wynika, że objęcie Miasta G i Gminy G systemem pracy aptek w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy (także niedziele i święta) wynika z zapotrzebowania na takie świadczenia zgłaszane przez organy wykonawcze obu ww. gmin (Gminy Miasto G i Gminy G). Znajduje to potwierdzenie w dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy. Z uzasadnienia zaskarżonej uchwały wynika nadto, że dla mieszkańców obu gmin potrzeba zakupu potrzebnego leku w godzinach zamknięcia aptek oznacza konieczność pokonania znacznej odległości do najbliżej położonych aptek całodobowych ulokowanych w N, K lub G. Odległość od miasta G do N wynosi 20 km a do K ok. 28 km. Miasto G położone jest w odrębnym powiecie, co oznacza, że rada powiatu gorlickiego ustalając godziny pracy aptek nie kieruje się zapewnieniem dostępu do aptek na terenie powiatu [...] przez mieszkańców innych powiatów.

Odległość 20 i więcej kilometrów do najbliższej apteki całodobowej (pełniącej dyżur w nocy i w dni wolne od pracy) może uzasadniać określenie dyżuru nocnego oraz w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy dla apteki.

Ponadto liczba ludności powiatu n przekracza 200 tyś. mieszkańców i jest to jeden z największych ludnościowo powiatów na terenie województwa [...], a w tym ludność Gminy G wynosi ponad 24 tyś, mieszkańców a Miasta G ponad 6 tyś mieszkańców. Łącznie jest to ponad 30 tyś. mieszkańców i dla takiej populacji ludności nie stanowi naruszenia prawa określenie dyżuru jednej apteki w porze nocnej, w niedzielę i święta oraz w dni wolne od pracy.

Analiza treści uzasadnienia zaskarżonej uchwały wskazuje, że Rada Powiatu N wskazała również na konieczność zapewnienia dostępności do świadczeń realizowanych przez apteki w nocy i dni wolne od pracy jako realizację przez apteki będące placówkami ochrony zdrowia publicznego tego zadania (art. 86 ust. 1 Prawa farmaceutycznego). Sąd w pełni zgadza się z takim argumentem. Dyżury aptek rozumiane jako świadczenie usług także w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy należy rozumieć jako realizację ustawowego obowiązku zapewnienia dostępności usług farmaceutycznych w tych porach dnia oraz w dni wolne od pracy. Ponadto zapewnienie dostępu społeczności lokalnej do świadczeń farmaceutycznych mieści się w pojęciu promocji i ochrony zdrowia, która zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym jest obowiązkiem każdego powiatu.

Argumentacja skarżącej Spółki zasadniczo wskazuje na brak przeprowadzania analiz potrzeb ludności w zakresie dostępności do świadczeń apteki ogólnodostępnej, co miałoby naruszać art. 94 ust. 1 i 2 Prawa farmaceutycznego. W ocenie Sądu skoro ustawodawca nie nałożył na organy powiatu obowiązku sformalizowanego przeprowadzania analiz potrzeb ludności w zakresie dostępu do aptek, to brak przeprowadzenia takiej analizy nie stanowi warunku legalności podjęcia zaskarżonej uchwały. W zamian za to ustawodawca nałożył obowiązek uzyskania, zgodnie z art. 94 ust. 2 Prawa farmaceutycznego, opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. To właśnie obowiązek zasięgania ww. opinii stanowi formułę oceny potrzeb mieszkańców w zakresie godzin pracy aptek. Nie można winić Rady Powiatu N za to, że ograniczyła swoje postępowanie do zasięgnięcia opinii wszystkich organów wykonawczych gmin wchodzących w skład Powiatu N oraz Okręgowej Izby Aptekarskie, w imieniu której zaopiniowała projekt zaskarżonej uchwały Okręgową Rada Aptekarska. To właśnie z opinii Burmistrza Miasta G i Wójta Gminy G wynika, że jest potrzeba zapewnienia prowadzenia dyżurów w systemie całodobowym. Okręgowa Rada Aptekarska w opinii z dnia 25 września 2017 r. nie wniosła żadnego zastrzeżenia co do propozycji wyznaczenia apteki całodobowej (dostępnej w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy). Tym samym zasadnie Rada Powiatu N mogła uznać stanowisko samorządu aptekarskiego za pozytywnie opiniujące zaskarżoną uchwałę. Kolejne zaś stanowisko tego samorządu wyrażone w piśmie z dnia 18 grudnia 2017 r. (a więc po uchwaleniu zaskarżonej uchwały przez Radę Powiatu) nie mogło mieć znaczenia ani dla oceny legalności samej uchwały, ani oceny legalności procedury jej podjęcia.

Strona 10/12