Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
Uzasadnienie strona 12/12

W tej sprawie, zaskarżony § 4 ust. 1 i 2 oraz załącznik nr 4 uchwały nie naruszyły istoty swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność ta jest bowiem zarówno regulowana i zakres tej regulacji może wynikać z uchwały określającej godziny pracy aptek. Sama treść załącznika nr 4 do zaskarżonej uchwały nie zawiera dyskryminacji aptek skarżącej Spółki w stosunku do pozostałych aptek na terenie Miasta G i Gminy G. W sposób proporcjonalny każda apteka pełni zasadniczo taką samą ilość dyżurów w ciągu roku kalendarzowego. Tym samym przyjęcie przez Radę Powiatu N rozwiązania, zgodnie z którym nie wyznacza się jednej apteki pełniącej dyżury przez cały rok w porze nocnej i w dni wolne od pracy, ale naprzemiennie każda apteka co tydzień pełni taki dyżur, jest rozwiązaniem które mogło być uznane jako dostosowujące w najlepszy sposób funkcjonowanie aptek w porze nocnej i w dni wolne d pracy na tym obszarze.

Rekapitulując należy stwierdzić, że w zakresie objętymi granicami skargi w tej sprawie, zaskarżona uchwała (§ 4 ust. 1 i 2 oraz załącznik nr 4) nie narusza obowiązującego prawa, a zakres ingerencji w prowadzoną przez skarżącą Spółkę działalność gospodarczą wynika z prawidłowo odkodowanej normy prawnej zawartej w art. 94 ust. 1 i 2 Prawa farmaceutycznego.

Tym samym rozkładowi godzin pracy aptek ogólnodostępnych zawartemu w § 4 ust. 1 i 2 oraz załączniku nr 4 do zaskarżonej uchwały nie można zarzucić niezgodności z prawem.

Z tych wszystkich względów skarga nie zasługiwała na uwzględnienie. Stwierdzenie to obligowało Sąd do oddalenia skargi na podstawie art. 151 P.p.s.a.

W przypadku oddalenia skargi Sąd nie ma podstaw do zasądzania zwrotu kosztów postępowania na rzecz strony skarżącej. W postepowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym nie ma także podstaw prawnych do zasądzania na rzecz strony przeciwnej do strony skarżącej kosztów postępowania.

Strona 12/12