Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
Uzasadnienie strona 3/12

Koszty zatrudnienia farmaceutów są całkowicie nieadekwatne do znikomego zainteresowania świadczeniami apteki podczas nocnych i świątecznych dyżurów. W trakcie dyżurów nocnych i świątecznych z usług apteki często nie korzysta żaden pacjent albo farmaceuta przez całą noc dyżuru obsługuje jedną lub kilka osób. Koszty zabezpieczenia dyżurów nocnych przy znikomym zainteresowaniu pacjentów powodują znaczne zmniejszenie rentowności apteki albo całkowity brak rentowności takiej apteki.

Natężenie ruchu pacjentów w godzinach wieczornych jest bardzo znikome, cięższe przypadki medyczne trafiają do szpitali ościennych - K, N, G, przy których znajdują sią apteki całodobowe.

Także Okręgowa Izba Aptekarska w opinii do uchwały wskazała, że podobnie jak w latach ubiegłych nie widzi podstaw i konieczności do pełnienia dyżurów przez apteki w G.

Rada Powiatu przyjmując zaskarżoną uchwałę w żaden sposób nie ustosunkowała się do stanowiska Okręgowej Izby Aptekarskiej. Nie podjęła próby polemiki z argumentacją przedstawioną przez Izbę, nie wskazała żadnych okoliczności, które uzasadniałyby zobowiązanie aptek do dyżurowania w miejscowości G wbrew stanowisku Izby.

W ocenie skarżącej Spółki także ustalenie godzin otwarcia aptek nie może być dowolne. Zgodnie z wyrokiem WSA w Bydgoszczy z 30 sierpnia 2017 r. sygn. akt II SA/Bd 158/17 - art. 94 ust. 1 i 2 Prawa farmaceutycznego wyklucza dowolność w ustalaniu godzin otwarcia aptek, dostosowując je do potrzeb ludności i konieczności zapewnienia szerokiej dostępności świadczonych usług. Przy ustalaniu rozkładu godzin pracy aptek rada powiatu powinna uwzględnić uwarunkowania danego powiatu, takie jak: liczba ludności, układ urbanistyczny, zagęszczenie zabudowy mieszkalnej, umiejscowienie placówek udzielających świadczeń leczniczych, skomunikowanie pomiędzy miejscowościami powiatu, dostęp do transportu publicznego, dostęp do infrastruktury przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Minimalnym standardem wynikającym z wyżej wskazanego przepisu jest zagwarantowanie, żeby w każdym czasie była czynna przynajmniej jedna apteka na obszarze powiatu. Przyjęcie uchwały bez jakiegokolwiek uzasadnienia, wbrew stanowisku Okręgowej Izby Aptekarskiej, organu uprawnionego ustawo do opiniowania uchwały podejmowanej w trybie art. 94 ust. 1 i 2 Prawa farmaceutycznego.

W odpowiedzi na skargę Powiat N wniósł o odrzucenie skargi jako wniesionej po upływie terminu lub jej oddalenie oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadniając zarzut odrzucenia skargi podniesiono, że zaskarżona uchwała została podana do powszechnej wiadomości już w dniu 6 grudnia 2017 r. a skarga została wniesiona w dniu 13 stycznia 2018 r., a tym samym nie dochowano 30-dniowego terminu do wniesienia skargi wynikającego z art. 53 § 1 P.p.s.a.

Projekt zaskarżonej uchwały został przekazany do zaopiniowania wójtom i burmistrzom gmin z Powiatu N oraz do Okręgowej Rady Aptekarskiej. Jeszcze przed przystąpieniem do procedowania zwrócono się do Burmistrza Miasta G oraz Wójta Gminy G o zajęcie stanowiska co do analizy godzin funkcjonowania aptek w tych gminach i w odpowiedzi na to wezwanie wskazano, że istnieje potrzeba podjęcia przez apteki pracy w systemie całodobowym. Okręgowa Rada Aptekarska wyraziła opinię negatywna tylko w zakresie pracy aptek w godzinach nocnych na terenie K oraz Miasta i Gminy S. Do opinii Burmistrza Miasta G dołączono stanowiska z trzech aptek, których właściciele wnieśli o zaniechanie włączania ich do dyżurów nocnych z przyczyn ekonomicznych, braków personelu oraz niskiego natężenia ruchu pacjentów w tych porach.

Strona 3/12