Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
Uzasadnienie strona 4/12

W ocenie Rady Powiatu zaskarżona uchwała zawiera uzasadnienie z którego wynika konieczność zapewnienia lokalnej społeczności dostępu do usług aptecznych w zakresie objętym zaskarżoną uchwałą. Opracowując rozkład godzin pracy aptek Rada Powiatu wzięła pod uwagę rzeczywiste potrzeby ludności dążąc do optymalnego zaspokojenia oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie wykonywania usług przez apteki ogólnodostępne w zwykłych warunkach, jak i warunkach nadzwyczajnych, których częstotliwość występowania nie sposób przewidzieć. Rada Powiatu N wzięła pod uwagę przesłane przez Burmistrza Miasta G i Wójta Gminy G stanowiska dotyczące istnienia zapotrzebowania na całodobowe świadczenie usług przez apteki ogólnodostępne w Mieście G i Gminie G.

Konieczność ustalenia dyżurów całodobowych, w tym w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy została zasygnalizowana przez reprezentantów społeczności lokalnej jakimi są burmistrz i wójt, którzy z racji sprawowanej funkcji w mieście/gminie i najlepiej znającymi potrzeby i oczekiwania społeczności zamieszkującej na terenie danej gminy.

Z uzasadnienia uchwały wprost wynika, że dyżur całodobowy został ustalony również z tego względu, że dla mieszkańców Miasta G i Gminy G potrzeba leku po zwykłych godzinach pracy aptek oznacza konieczność pokonania znacznej odległości do najbliżej położonych aptek całodobowych w innej gminie (ulokowanych w S, K czy też G). Całodobowy dyżur aptek w G stanowi istotne uzupełnienie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w G. W orzecznictwie sądów odległości 22 km czy 38,8 km do apteki czynnej w porze nocnej, święta i dni wolne uznano za zbyt duże (por. wyrok WSA w Łodzi z 11 kwietnia 2014 r. sygn. akt III SA/Łd 187/14). Jeśli na terenie całego powiatu tylko jedna apteka będzie czynna całodobowo, oznacza to, że nie zapewnia się odpowiedniej dostępności do usług świadczonych w porze nocnej, święta i dni wolne dla mieszkańców całego powiatu.

Uzasadnienie uchwały zawiera wzmiankę o wyrażonych negatywnych stanowiskach aptek ogólnodostępnych z terenu Miasta G temat projektu uchwały. Argumentacja aptek w zakresie braku możliwości sprawowania całodobowego dyżuru sprowadzała się do występujących trudności kadrowych i finansowych, jak również arbitralnej ingerencji Rady Powiatu w zasadę swobody działalności gospodarczej. Rada Powiatu, podejmując uchwałę, nie mogła brać pod uwagę hipotetycznych trudności, jakie może mieć podmiot prowadzący aptekę w zrealizowaniu obciążającego go, a wynikającego z art. 92 Prawa farmaceutycznego, obowiązku obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki. Zapewnienie obecności takiej osoby jest jedynie kwestią organizacyjną i sposób jej rozwiązania zależy jedynie od decyzji podmiotu prowadzącego aptekę (por. wyrok NSA z 13 sierpnia 2013 r. sygn. akt II GSK 585/12).

Pełnienie dyżurów nocnych i podczas dni wolnych od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych i do kierownika apteki należy takie organizowanie pracy, aby placówka ten obowiązek mogła zrealizować. Potencjalne trudności w zrealizowaniu nałożonego uchwałą obowiązku otwarcia apteki w wyznaczonym czasie nie mogą być uzasadnieniem dla wprowadzenia w niej procedury odstąpienia od jego wykonania (por. wyrok WSA we Wrocławiu 17 września 2014 r. sygn. akt IV SA/Wr 72/14; wyrok NSA z dnia 13 sierpnia 2013 r. sygn. akt II GSK 585/12; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 14 maja 2013 r. sygn. akt SA/Wr 129/13).

Strona 4/12