Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązania alimentacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Wojciech Jakimowicz Sędziowie WSA Bożenna Blitek (spr.) WSA Janusz Bociąga Protokolant Starszy referent Ewelina Kalita po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2015 r. sprawy ze skargi R. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26 listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązania alimentacyjnego skargę oddala.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Z akt administracyjnych wynika, że na rzecz małoletniej J. S. zostały przyznane świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r. w kwocie 500 zł miesięcznie, przy czym zobowiązanym do alimentacji jest dłużnika alimentacyjny R. S. - PESEL [...] (k. 1 akt adm.).

Pismem z dnia 19 maja 2014 r., które R. S. odebrał w dniu 3 czerwca 2014 r., został on wezwany do stawienia się w Urzędzie Miasta w terminie dni 14-tu od daty odebrania wezwania, celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego. Pismem tym R. S. został pouczony zarówno o formie jak i treści oświadczenia mającego być złożonym jak i o konsekwencjach uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego (k. 2-3 akt adm.).

W piśmie złożonym w dniu 17 czerwca 2014 r. R. S. oświadczył, że nigdy nie uchylał się i nie uchyla od płacenia alimentów i płaci je regularnie na osobiste konto powódki G. T., a obecnie komornikowi, że jest osobą bezrobotną poszukująca pracy i zarejestrowaną w Grodzkim Urzędzie Pracy, a nadto odmawia składania wyjaśnień (k. 8 akt adm.).

Pismem z dnia 4 lipca 2014 r., które R. S. odebrał w dniu 18 lipca 2014 r., ponownie został on poinformowany o konieczności zgłoszenia się w Urzędzie Miasta celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego i ponownie pouczony o konsekwencjach uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego (k. 9-10 akt adm.).

Pismem z dnia 22 sierpnia 2014 r., które R. S. odebrał w dniu 8 września 2014 r., R. S. został poinformowany o wszczęciu postepowania w sprawie uznania go jako dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (k. 13-14 akt adm.).

Decyzją z dnia [...] 2014 r. nr [...] Prezydent Miasta uznał R. S. za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Organ I instancji powołał się na treść art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228) i stwierdził, że pomimo wezwania do stawienia się w Urzędzie Miasta, R. S. uniemożliwił przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odmówił złożenia oświadczenia majątkowego. Ponadto z informacji uzyskanej od komornika sądowego wynika, że R. S. przez okres ostatnich 6 miesięcy nie wywiązywał się ze zobowiązań alimentacyjnych w każdym miesiącu w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów. Decyzję tę R. S. odebrał 17 października 2014 r. (k.17-18 akt adm.)

W terminie przewidzianym do odwołania, w dniu 30 października 2014 r., R. S. nadał w urzędzie pocztowym odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta nr [...]. W odwołaniu tym podał, że w bieżącym roku składał oświadczenie majątkowe u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym oraz przed Sądem podczas prowadzonego postępowania. Odwołujący się podał, że oświadczenia te znajdują się w aktach w postępowania o alimenty o sygn. [...], jeszcze nie zakończonego prawomocnym wyrokiem, albowiem strony odwołały się do Sądu Okręgowego. Ponadto odwołujący się dodał, że nie odmawia złożenia oświadczenia majątkowego ani płacenia alimentów, jednak obecnie pozostaje w ciągłym leczeniu na skutek powikłań po przebytym zapaleniu płuc i do chwili powrotu do zdrowia nie jest w stanie pokrywać w całości swoich zobowiązań alimentacyjnych. Jego zdaniem postepowanie administracyjne powinno być zawieszone do czasu prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego (k. 19-20 akt adm.).

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze