Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożenna Blitek (spr.) Sędziowie WSA Halina Jakubiec WSA Janusz Bociąga Protokolant st. ref. Urszula Czerwińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 września 2015 r. sprawy ze skargi M. M. działającego przez kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu adwokata K. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29 stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonywana; III. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącego M. M. działającego przez kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu adwokata K. S. kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze