Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Kutzner Sędziowie WSA Barbara Pasternak ( spr.) WSA Janusz Bociąga Protokolant sekretarz sądowy Renata Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2018 r. sprawy ze skargi S. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych skargę oddala

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Ewidencja gruntów
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/8

Decyzją z dnia [...] 2017 r. ([...]) na podstawie art. 104, 108, 130 §4, 163 kpa oraz art. 4, 5 ust. 1 ust. 2, art. 6, 8, 20 ust. 3, art. 24 ust. 1, art. 26 ust. 1 i 2 , art. 32 1d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2016.1518 z późn. zm.), dalej u.ś.r. , w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.2015.1238) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U.2017.1466), Burmistrz Miasta :

- przyznał S. P. w okresie od 2016-08-01 do 2016-09-30 świadczenia rodzinne w postaci:

1. zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku 5-18 lat, przyznając na M. P. kwotę 118,00 zł miesięcznie,

2. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przyznany na podstawie art. 11 a ust. 1 pkt 1, przyznając na M. P. kwotę 185,00 zł miesięcznie,

3. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017, przyznając na M. P. kwotę 100,00 zł jednorazowo.

- odmówił S. P. od dnia 2016-10-01 przyznania świadczeń rodzinnych w postaci:

1. zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku 5-18 lat, na M. P. w kwocie 118,00 zł miesięcznie,

2. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przyznany na podstawie art. 11 a ust. 1 pkt 1 na M. P. w kwocie 185,00 zł miesięcznie z uwagi na przekroczone kryterium dochodowe rodziny.

W uzasadnieniu decyzji organ przytoczył zasady przyznawania zasiłku rodzinnego oraz wskazał, że dochód dwuosobowej rodziny wnioskodawczyni w 2014 r. wynosił 13 109,00 zł, na która to kwotę składa się: dochód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany przez S. P. tj. świadczenie emerytalne w wysokości 13.109,00 zł. Miesięczny dochód rodziny wyniósł 1 092,42 zł, a w przeliczeniu na osobę 546,21 zł. Dochód ten nie przekroczył kryterium dochodowego w wysokości 1 348 zł (kryterium dochodowe 674,00 zł x 2 osoby) uprawniającego do wypłaty świadczeń rodzinnych w okresie od 2016-08-01 do 2016-09-30.

Z uwagi na to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzją Nr [...] z dnia 27.07.2016 r. przyznał dla przysposobionego M. P. od dnia 2016-08-01 rentę rodzinną, to zgodnie z art. 3 pkt. 24 pkt d w/w ustawy jest to dochód uzyskany, który należy wliczyć do dochodu rodziny w sposób przewidziany w art. 5 ust. 4b u.ś.r. W związku z powyższym organ l instancji dokonał ponownego przeliczenia dochodu rodziny na dzień 1 października 2016 r. w ten sposób, że kwotę uzyskanego dochodu za wrzesień 2016 r. wynoszącą 769,56 zł dodał do miesięcznego dochodu jaki rodzina osiągała w 2014 r. Wyliczenia te spowodowały zmianę sytuacji dochodowej rodziny bowiem na dzień 1 października 2016r. dochód rodziny wyniósł 1 861,98 zł, co w przeliczeniu na osobę w rodzinie daje kwotę 930,99 zł. Dochód ten przekracza kryterium dochodowe w wysokości 1 348,00 zł (kryterium dochodowe 674,00 zł x 2 osoby, wymagane do wypłaty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami od miesiąca października 2016r.) o kwotę 513,98 zł.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Ewidencja gruntów
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze