Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie odmowy wydania uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Wiesław Kisiel Sędziowie WSA Dorota Dąbek WSA Bożenna Blitek (spr.) Protokolant Urszula Ogrodzińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2007 r. sprawy ze skargi Ł. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia 27 marca 2007r., nr [...] w przedmiocie odmowy wydania uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów skargę oddala

Uzasadnienie strona 1/4

Ł. J. lat [...] złożył w dniu [...] października 2006r. w Starostwie Powiatowym w T. wniosek o wydanie mu uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów. Do wniosku dołączył:

1) Dyplom uzyskania przed Komisją Egzaminacyjną przy Zespole Szkół Techniczno Zawodowych w T. tytułu zawodowego technika mechanika o specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych z dnia [...] 2003r.,

2) Świadectwo dojrzałości Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Techniczno Zawodowych w T. z dnia [...] 2003r.,

3) Zaświadczenie o odbytej praktyce w okresie od [...]1998r. do [...].2001r. wystawione przez Usługi Motoryzacyjne - Ślusarstwo K. K.,

4) Zaświadczenie o odbytej praktyce w okresie od [...].2001r. do [...]2002r. w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wystawione przez współwłaściciela Stacji Diagnostycznej "[...]" w T.,

5) Zaświadczenie o zatrudnieniu w Stacji Kontroli Pojazdów "[...]" w T. od dnia [...].2006r. do nadal jako mechanik samochodowy,

6) Zaświadczenie Nr [...] o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów z dnia [...].09.2006r.

7) Zaświadczenie Nr [...] potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wystawione przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z dnia [...].10.2006r.

Nadto, na wezwanie Starosty [...] wnioskujący przedłożył kserokopię opinii prawnej wydanej przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów dotyczącej terminu "udokumentowana praktyka", o którym mówi Dz. U. Nr 246, poz. 2469>.

Decyzją Nr [...] z dnia [...].02.2007r. Starosta [...] odmówił wydania Ł. J. uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów. Na uzasadnienie decyzji organ I instancji podał, że podstawą wydania uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów jest art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), który wymaga, aby osoba ubiegająca się o jego wydanie posiadała wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny. Natomiast szczegółowe wymagania w stosunku osób ubiegających się o takie uprawnienia określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 246, poz. 2469). Zdaniem tego organu - w przypadku wnioskującego, który posiada wykształcenie średnie technicznym o specjalności samochodowej okres udokumentowanej praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów wynosi 4 lata. Organ uznał, że przedstawione przez Ł. J. zaświadczenia informowały o odbyciu praktyki mechanika samochodowego i nie informowały, na jakim stanowisku odbywała się praktyka i jakie czynności wykonywał praktykant - organ przeprowadził postępowanie dowodowe kierując pisma do wnioskującego i przesłuchując wielu świadków "w sprawie odbywania przez Ł. J. praktyki" w zakładach, z których przedłożył dołączone do wniosku zaświadczenia. Organ przyjął, że okres wymaganej praktyki, to praktyka nadobowiązkowa w okresie od [...] do [...] czerwca 2002r. oraz praktyka wynikająca z zatrudnienia w Stacji Diagnostycznej "[...]" w T. od dnia [...] maja 2006r., która obecnie wynosi 9 miesięcy, natomiast nie uznano za taką praktykę okresów odbytej obowiązkowej praktyki objętej programem nauczania Technikum Samochodowego w T.

Strona 1/4