skarg E. D. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku celowego skargi oddala
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Janusz Kasprzycki Sędziowie WSA Maria Zawadzka (spr.) WSA Dorota Dąbek Protokolant Honorata Kuźmicka-Wełna po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2012 r. sprawy ze skarg E. D. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 marca 2011 r. nr [...] z dnia 28 marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego skargi oddala

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/7

Zaskarżonymi decyzjami z dnia 28 marca 2011 r., Nr [...] oraz Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzje wydane przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia:

- [...] 2011 r., Nr [...] w przedmiocie przyznania skarżącej E. D. zasiłku celowego specjalnego na dofinansowanie do poniesionych kosztów na zakup leków oraz

- [...] 2011 r., Nr [...] odmawiającej skarżącej pomocy na opał i prąd.

Zaskarżone decyzje zapadły w następującym stanie faktycznym.

Wnioskami z dnia 14 stycznia 2011r oraz 15 grudnia 2010 r. skarżąca zwróciła się do GOPS o udzielenie zasiłku celowego na dofinansowanie do poniesionych kosztów zakupu leków oraz o przyznanie zasiłku na zakup węgla i prąd. Skarżąca nie przedłożyła żadnych niezrealizowanych recept, natomiast przedłożyła dokumenty, z których wynika, że ma zaległości w opłatach za zużycie energii za miesiąc styczeń 2011 r. w kwocie 62,53 zł.

Skarżąca pozostaje we wspólnym gospodarstwie z pełnoletnim synem P. Nadto organ ustalił, że wraz ze skarżącą zamieszkują M. S. z małoletnim synem D. oraz S. J. razem z trójką swoich małoletnich dzieci. Wymienione osoby zamieszkują w tym lokalu na zasadzie użyczenia im przez lokalu przez skarżącą. Obie Panie posiadają własne środki utrzymania. W szczególności M. S. otrzymuje rentę socjalna w kwocie 525,88 zł, zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł, zasiłek rodzinny w kwocie 68 zł oraz dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka w kwocie 170 zł. Natomiast S. J. pracuje na umowę zlecenie i z tego tytułu otrzymuje 752,70 zł, a nadto pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 900 zł oraz zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w kwocie 330 zł. Organ podkreślił, że gdyby podzielić kwotę za zużycie energii elektrycznej na zamieszkujące trzy rodziny, to każda z nich będzie miała do zapłacenia po 20,84 zł, a zatem nie będzie to stanowić dla żadnej z tych rodzin dużego obciążenia. Tym bardziej, że jak ustalono w trakcie wywiadu środowiskowego, skarżąca ponosi comiesięczną opłatę na Cyfrę Plus w kwocie 65 zł, a S. J. ponosi opłatę za Cyfrowy Polsat w wysokości 120 zł miesięcznie.

Dochód rodziny skarżącej za miesiąc poprzedzający złożenie wniosków wynosi 1198,88 zł, i składa się na niego renta socjalna w kwocie 525,88 zł, zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 zł. Kryterium dochodowe dla rodziny 2-osobowej zgodnie z art. 8 ust 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 09 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) wynosi 702 zł. Tym samym dochód skarżącej przekroczył ustawowe kryterium dochodowe o 496,88 zł, a w konsekwencji nie została spełniona podstawowa przesłana do przyrzynania zasiłku celowego.

Nie są to jedyne dochody skarżącej, gdyż, jak podkreślił organ, skarżąca stale korzysta z dodatkowo przyznawanych jej zasiłków celowych. Na przestrzeni 2010 r. skarżąca otrzymała następującą pomoc:

1. GOPS decyzją z dnia [...] 2010 r. przyznało zasiłek celowy specjalny w kwocie 300 zł na dofinansowanie zakupu węgla i zapłaty za prąd,

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze