Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożenna Blitek (spr.) Sędziowie WSA Janusz Kasprzycki WSA Janusz Bociąga Protokolant Monika Wójcik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2014 r. sprawy ze skargi T. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 13 stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II. orzeka, że uchylone decyzje nie mogą być wykonane.

Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją z dnia [...] 2013 r. Nr [...] Burmistrz Miasta stwierdził, że dłużnik alimentacyjny T. N. jest zobowiązany do zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, tj. P. N. i F. N., reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego M. N., w okresie od dnia 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. w łącznej wysokości 203,51 zł wraz z ustawowymi odsetkami wynoszącymi 6 zł. Organ I instancji wskazał, że na podstawie wyroku Sądu Okręgowego z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. akt [...] T. N. został zobowiązany do alimentów na rzecz dzieci, tj.: P. N. i F. N. Na mocy ostatecznej decyzji z dnia [...] 2012 r. Nr [...], wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej, osoby uprawnione do alimentów, tj. P. N. i F. N., nabyły prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 300,00 zł miesięcznie w okresie od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. Organ I instancji podał, że powyższą decyzję wydano w oparciu o zaświadczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym z dnia 17 sierpnia 2012 r. sygn. akt [...], potwierdzające fakt bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego świadczeń alimentacyjnych.

W odwołaniu od powyższej decyzji organu I instancji T. N. wniósł o umorzenie jego zadłużenia. Odwołujący się wyjaśnił, że nie posiada nic oprócz renty otrzymywanej w kwocie 415 zł miesięcznie, z czego opłaca mieszkanie i prąd, i "na życie" pozostaje mu 300 zł. A. N. dodał, że ma drugą grupę inwalidzką i nie wolno mu podejmować żadnej pracy. Odwołujący się ma chore serce, zanik mięśni oraz chore nerki, z powodu których uczęszcza na dializy.

Decyzją z dnia 13 stycznia 2014 r. Nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 2 i art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228), Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta z dnia [...] 2013 r. Nr [...]. Kolegium stwierdziło, że z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że T. N. jest dłużnikiem alimentacyjnym zobowiązanym do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym tj. P. N. i F. N. w okresie świadczeniowym 2012/2013 w łącznej wysokości 203,51 zł z ustawowymi odsetkami naliczonymi do dnia wydania decyzji w kwocie 6,00 zł oraz z dalszymi odsetkami ustawowymi do dnia spłaty zadłużenia. Organ odwoławczy podał, że decyzją z dnia 3 września 2012 r. P. N. i F. N. nabyły prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 300 zł miesięcznie na okres od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. Świadczenia te zostały wypłacone na rzecz osób uprawnionych. Kolegium stwierdziło, że w sytuacji kiedy zostały spełnione przesłanki do orzeczenia o zwrocie należności z tytułu wypłaconych alimentów osobie uprawnionej, zarówno organ l instancji, jak też organ odwoławczy nie mają podstaw prawnych, aby orzec w odmienny sposób lub zupełnie odstąpić od orzekania w tym zakresie. Decyzja, o której mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie ma bowiem charakteru uznaniowego, a w postępowaniu zmierzającym do jej wydania organ musi jedynie ustalić, czy została wydana decyzja ostateczna o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego i czy świadczenia te zostały wypłacone. Poczynienie pozytywnych ustaleń w tym zakresie oznacza, zdaniem Kolegium, że organ ma obowiązek wydać decyzję nakazującą zwrot przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych na rzecz osoby uprawnionej świadczeń.

Strona 1/4