Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy kat. B
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Janusz Bociąga Sędziowie WSA Bożenna Blitek WSA Ewa Michna (spr.) Protokolant Małgorzata Krasowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lipca 2017 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 1 marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy kat. B I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącego M. K. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Decyzją z dnia 1 marca 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Starosty z dnia [...] 2016 r., którą orzeczono o zatrzymaniu skarżącemu prawa jazdy kategorii B na okres 3 miesięcy - od dnia 13 listopada 2016 r. do dnia 13 lutego 2017 r.

W uzasadnieniu Kolegium wskazało, że 13 listopada 2016 r. skarżący popełnił wykroczenie przekraczając dozwoloną prędkość jazdy w terenie zabudowanym o 52 km/h, w związku z czym nałożono na niego mandat karny kredytowany oraz zatrzymano prawo jazdy. Zaistniały więc przesłanki do zatrzymania skarżącemu prawa jazdy na trzy miesiące na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 627 ze zm.).

Kolegium podkreśliło, że skarżący przyjął mandat. Z chwilą pokwitowania odbioru mandat stał się prawomocny, zatem sam fakt złożenia przez skarżącego wniosku o uchylenie mandatu (na co powołał się w odwołaniu), nie stanowił w rozpoznawanej sprawie zagadnienia wstępnego, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Kolegium zwróciło również uwagę, że trzymiesięczny okres zatrzymania prawa jazdy minął 13 lutego 2017 r., zatem brak było podstaw do zawieszenia postępowania.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji organów obu instancji, zarzucając naruszenie art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na wydaniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, pomimo że nie popełnił wykroczenia oraz art. 7, art. 77 i art. 107 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zdaniem skarżącego organ nie ustalił dokładnie kwestii istnienia podstaw do zatrzymania mu prawa jazdy, pomimo wyraźnego opisania w odwołaniu okoliczności, które świadczyły o braku popełnienia wykroczenia. Okoliczności te potwierdził Sąd Rejonowy postanowieniem z 16 marca 2017 r. [...], uchylając nałożony na skarżącego mandat karny. Zatem skoro nie zostało popełnione wykroczenie brak było podstaw do wydania przez starostę decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

W odpowiedzi, Kolegium wniosło o oddalenie skargi podtrzymując zajęte w sprawie stanowisko.

Organ podał, że rozpoznanie sprawy przez sąd powszechny nie było konieczną przesłanką dla zakończenia postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Kolegium wskazało, że podziela pogląd wyrażony w orzecznictwie sądowym, że jedyną i wyłączną okolicznością, która przesądza o obowiązku wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy jest informacja o zatrzymaniu prawa jazdy i popełnionym wykroczeniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Skargę należało uwzględnić ponieważ zaistniały okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania administracyjnego. Postanowienie sądu powszechnego uchylające mandat karny było podstawą do przyjęcia przez rozpoznający skargę Sąd, że wyszły na jaw istotne okoliczności faktyczne istniejące w dniu wydania decyzji, a nieznane organowi, który wydał tę decyzję.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze