Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Dąbek Sędziowie WSA Bożenna Blitek WSA Maria Zawadzka (spr.) Protokolant Honorata Kuźmicka-Wełna po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi "A" H. A. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 21 marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego skargę oddala

Uzasadnienie strona 1/13

Skarżący H. A. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "A" H. A. w K, zgłoszeniem celnym SAD nr [...] z dnia [...] 2009 r. zadeklarował do procedury celnej dopuszczenia do obrotu towar opisany w zgłoszeniu celnym w poz. 1 jako "etui z tworzywa sztucznego na obiektywy" oraz towar określony w poz. 2 jako " akcesoria do aparatów cyfrowych - osłony na wyświetlacze". Zgłaszający zadeklarował towar określony w poz. 1 do pozycji taryfy celnej - kod CN 4202.12.50.00 ze stawką celną 5,2% natomiast towar określony w poz. 2 do pozycji taryfy celnej - kod CN 8529.90.20.00 ze stawką celną 0%.

W związku z przeprowadzoną, zgodnie z art. 78 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, kontrolą zgłoszenia celnego, stwierdzono błędną taryfikację ww. towarów.

We wszczętym z urzędu postępowaniu celnym Naczelnik Urzędu Celnego decyzją z dnia [...] 2010 r. znak [...] określił kwotę długu celnego podlegającego retrospektywnemu zaksięgowaniu w wysokości 1773 zł, powiadomił o retrospektywnym zaksięgowaniu kwoty długu celnego, poinformował o obowiązku zapłaty odsetek oraz określił jako dłużnika firmę "A" H. A. z K.

Organ pierwszej instancji zmienił klasyfikację taryfową importowanych towarów. Zdaniem Naczelnika Urzędu Celnego przywiezione towary opisane jako etui z tworzywa sztucznego na obiektywy winny być zaklasyfikowane do kodu CN 4202990090 ze stawką celną 3,7 % zaś towary określone jako akcesoria do aparatów cyfrowych - osłony ekranów LCD ze szkła hartowanego oraz osłony obiektywów fotograficznych winny być zaklasyfikowane do kodu CN 7007198000 ze stawką celną 3%. Zmiana elementów kalkulacyjnych (kodu CN oraz stawki celnej) spowodowała określenie kwoty długu celnego podlegającego retrospektywnemu zaksięgowaniu.

Jako podstawę prawną decyzji organ wskazał art. 53 § 3, art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.); art. 4 pkt 5 i pkt 18, art. 20 ust. 1 i ust. 3 lit. a), c), ust. 6, art. 67, art. 78, art. 201 ust. 1 lit. a), ust. 2, ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 lit. a), art. 243, art. 244 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12.10.1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z dnia 19.10.1992 r. ze zmianami; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne 2004, rozdz. 2, t. 4, str. 307); art. 65 ust. 1, ust. 5 i ust. 6, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 19.03.2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2004 r., nr 68, poz. 622 ze zm.); art. 1 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23.07.1987r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z dnia 7.09.1987 r., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne 2004, rozdz. 2, t. 2, str. 382) zmienionego Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1031/2008 z dnia 19 września 2008 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 291 z 31.10.2008 r.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz.U. Nr 94, poz. 92 z 2004 r. ze zm.).

Strona 1/13