Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego s k a r g ę
Tezy

Organy celne mają prawo , ale nie obowiązek ( - ) dokonywania weryfikacji poprawności zgłoszenia celnego oraz danych w nim zawartych , przy czym uprawnienie to może być realizowane w okresie trzech lat licząc od dnia powstania długu celnego. ( .. ) Za p[rawidlowe pod względem formalnym i materialnym wypełnienie zgłoszenia celnego odpowiada zgłaszający , a nie organ celny.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tadeusz Wołek Sędziowie WSA Dorota Dąbek NSA Krystyna Kutzner spr. Protokolant Urszula Ogrodzińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2007 r. sprawy ze skargi A. - P. - C. C. W. G. Sp. z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie długu celnego s k a r g ę o d d a l a

Uzasadnienie strona 1/10

W dniu [...] skarżąca firma A. P. - C. C. W. G. Sp. z o.o. w K. dokonała zgłoszenia celnego towaru określonego jako żarówki energooszczędne , w ilości 38.000 sztuk , według dokumentu SAD nr [...], który zaklasyfikowała do kod CN 85392992 (kod TARIC 8539299290) ze stawką celną 2,7%. Towar został objęty wnioskowaną procedurą dopuszczenia do obrotu .

Po zwolnieniu towaru funkcjonariusze celni Urzędu Celnego przeprowadzili w trybie art. 78 Wspólnotowego Kodeksu Celnego , ustanowionego Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r. (Dz.U. WE L 302 z 19.10.1992r.), kontrolę ww. zgłoszenia celnego i w sporządzonym "Protokole pokontrolnym z przeprowadzonej kontroli celnej wykonywanej poza urzędem celnym" nr [...] z dnia [...] stwierdzili , że zaimportowany towar stanowił świetlówki kompaktowe, a nie , jak zadeklarowała skarżąca , żarówki energooszczędne. Właściwą pozycją Taryfy celnej dla przedmiotowego towaru jest kod CN 8539 31 90 (kod TARIC 8539 31 90 95) ze stawką celną 2,7% oraz ostatecznym cłem antydumpingowym w wysokości 66,1 % (Kod dodatkowy TARIC - A999) ustanowionym na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16.07.2001r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz. Urz. WE L195 z dn. 19.07.2001r. ) .

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Celnego postanowieniem nr [...] z dn. [...] wszczął z urzędu postępowanie w przedmiotowej sprawie. W toku postępowania skarżąca wyjaśniła, iż "A" CO.LTD , wpisana do zgłoszenia celnego jako eksporter towaru, nie była producentem zamówionych żarówek energooszczędnych , lecz działała w roli pośrednika w handlu pomiędzy firmami produkcyjnymi , a kontrahentami. Producentem tych żarówek była Spółka "B" Co.LTD .

Ponadto Naczelnik Urzędu Celnego powołał z urzędu rzeczoznawcę z zakresu wyrobów elektrycznych w celu wykonania opinii określającej rodzaj towaru objętego przedmiotowym zgłoszeniem celnym . Opinia została wykonana na podstawie próbek towaru zabezpieczonych podczas kontroli u skarżącej. W wydanej opinii rzeczoznawca stwierdził , że dostarczony do oceny towar , zgodnie z polską normą PN-EN 60968: 2002 (Lampy samostatecznikowe do ogólnych celów oświetleniowych. Wymagania bezpieczeństwa) , nie może być zaklasyfikowany jako żarówki energooszczędne, ale jako świetlówki z integralnym urządzeniem stabilizacyjnym oraz sterującym zapłonem, umieszczonym na trzonku gwintowym typu Edison E-27. Opiniowany towar , w ocenie rzeczoznawcy, można też określić jako świetlówki kompaktowe ze scaloną elektroniką , czyli elektroniczne kompaktowe fluoroscencyjne lampy wyładowcze z jedną lub więcej szklanymi bankami, ze wszystkimi elementami oświetleniowymi przymocowanymi do podstawy lampy lub włączonymi do jej podstawy.

Mając powyższe na uwadze , Naczelnik Urzędu Celnego decyzją z dnia [...] określił kwotę długu celnego ( cła antydumpingowego ostatecznego ) podlegającego retrospektywnemu zaksięgowaniu w wysokości 41.142,00 PLN z tytułu importu towaru zgłoszonego w dniu [...] do umieszczenia pod procedurą celną dopuszczenia do wolnego obrotu na podstawie ww. zgłoszenia celnego. W wydanej decyzji organ celny określił również odsetki od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należna , a kwotą pobraną za okres od dnia powstania długu celnego do dnia wydania decyzji - w kwocie 9.047,00 PLN.

Strona 1/10