III SA/Kr 707/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-12

Sentencja

Sygn. akt III SA/Kr 707 /07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 grudnia 2007 r . Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Wiesław Kisiel Sędziowie WSA Bożenna Blitek spr. WSA Elżbieta Kremer Protokolant Urszula Ogrodzińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 grudnia 2007 r. sprawy ze skarg E. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr : [...] w przedmiocie kary pieniężnej I uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji II orzeka , że uchylone decyzje nie mogą być wykonane , III zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącego E. L. kwotę 340 ( trzysta czterdzieści ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego .

Uzasadnienie strona 1/8

I.

W dniu 03.06.2004r. został sporządzony przez pracownika Zarządu Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich protokół z kontroli pasa drogowego dokonanej przez przedstawicieli tego Rejonu. Z protokołu wynika m.in., że na opisanym w nim odcinku drogi wojewódzkiej nr [...] w P. w pasie drogowym znajdują się tablice reklamowe, m.in. tablica o treści "[...]", o powierzchni 1,3m × 0,80m w odległości 3,90m od krawędzi jezdni (k. 1 akt administracyjnych).

Pismem z dnia 4 czerwca 2004r., które E. L. odebrał w dniu 11 czerwca 2004r. Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich wezwał PPH "A." "do uregulowania spraw formalno - prawnych związanych z zajęciem części pasa drogowego - w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma" podając, że "bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu skutkować będzie wszczęciem postępowania w sprawie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego i naliczenia kar za samowolne zajęcie pasa drogowego", a także, iż "na dzień dzisiejszy opłata karna wynosi 11,00 zł + podatek VAT 22% za 1 m- powierzchni reklamowej za 1 dzień".

Na k. 5 akt administracyjnych zalega notatka urzędowa, z której wynika, że w/w tablica pozostaje w opisanym miejscu w dniu 23 czerwca 2004r., a na k. 6, kolejna notatka z dnia 24 czerwca 2004r., z której wynika, że przedmiotowa tablica została usunięta z pasa drogowego.

Karta 13 akt administracyjnych zawiera informację z dnia 6 sierpnia 2004r. sporządzoną przez specjalistę ds Geodezji Zarządu Dróg Wojewódzkich, z której wynika, że "granica pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr [...] w przedmiotowych miejscach przebiega w przybliżeniu w odległości 4,5 m od krawędzi jezdni, zgodnie z linią wykreśloną kolorem czerwonym na załączonej kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 (sekcja [...])", że "wszystkie odległości mierzono prostopadle do krawędzi jezdni", że "ustalono granicę przez porównanie przeskalowanej kserokopii mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 i kserokopii mapy zasadniczej w skali 1:500", a także, że "dokładniejsze ustalenie przebiegu granicy pasa drogowego w przedmiotowych miejscach wymaga pomiarów geodezyjnych w terenie". Do informacji dołączono na k. 12 kserokopię opisanej mapy zasadniczej w skali: 500 z naniesionymi liniami czerwonymi bez opisu pomiędzy którymi to liniami oznaczono kolorem czerwonym nr działek [...]/3, [...]/4, [...], [...]/1 i [...]/2.

Pismem z dnia 16 sierpnia 2004r. Zarząd Dróg Wojewódzkich zawiadomił Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "A." w P. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego i naliczenia kar za samowolne umieszczenie reklamy o treści "[...]" w ciągu drogi wojewódzkiej Nr [...] w miejscowości P. ul. [...], [...] przez E. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "A.".

Na k. 24 akt adm. zalega protokół z przeprowadzenia dowodu w postępowaniu administracyjnym z dnia 13.09.2004r., z którego wynika, że oględzin terenu dokonano w obecności właściciela reklamy E. L. i że przedmiotowa reklama został usunięta z pasa drogowego, tj. przestawiona na prywatną posesję i na tę okoliczność wykonano dokumentację fotograficzną.

DJUR.PL Kontakt