Sprawa ze skargi G. J. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wydalenia za służby
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący NSA Piotr Lechowski Sędziowie WSA Elżbieta Kremer (spr.) WSA Tadeusz Wołek Protokolant Katarzyna Dydaś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2008 r. sprawy ze skargi G. J. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wydalenia za służby skargę oddala

Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
Inne orzeczenia z hasłem:
Policja
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji
Uzasadnienie strona 1/10

Komendant Wojewódzki Policji orzeczeniem nr [...] z dnia 11 czerwca 2008r., wydanym na podstawie art. 135n ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 43, poz.277 z zm.), po rozpatrzeniu odwołania G. J., utrzymał w mocy orzeczenie nr [...] Komendanta Miejskiego Policji z dnia [...] 2008r. w którym wymierzono G. J. karę dyscyplinarną wydalenia ze służby.

G. J. został uznany winnym czynu polegającego na nie stawieniu się do służby w Sekcji [...] Komisariatu Policji w dniach 2, 3, 4, 5 i 8 października 2007r. oraz nie usprawiedliwieniu swoich nieobecności, albowiem nie przedstawił bezpośredniemu przełożonemu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do służby w tym okresie czasu z powodu choroby, czym naruszył dyscyplinę służbową.

Wydanie powyższych orzeczeń poprzedzone zostało następującymi ustaleniami faktycznymi i prawnymi:

Począwszy od dnia 5 marca 2007r. G. J. nie stawił się do służby i nie powiadomił bezpośredniego przełożonego o przyczynie nieobecności, nie wpłynęło również zwolnienie lekarskie. W takich okolicznościach w dniu 8 marca 2007r. Komendant Komisariatu Policji sporządził meldunek zawierający informacje o podejrzeniu naruszenia dyscypliny służbowej przez G. J. W dniu 20 marca 2007r. Komendant Miejski Policji polecił przeprowadzić w powyższej sprawie postępowanie wyjaśniające. Zwolnienie lekarskie G. J. obejmujące okres od 5 marca 2007r. do 19 marca 2007r. wpłynęło do Komendanta KP już po upływie tego okresu, na zwolnieniu.

W takich okolicznościach, po zakończeniu postępowania dyscyplinarnego, Komendant Miejski Policji wydał orzeczenie nr [...] w dniu [...] 2007r., w którym uznał G. J. winnym zarzucanego czynu i na zasadzie art. 134 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji wymierzył karę dyscyplinarną ostrzeżenia o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku. W uzasadnieniu orzeczenia dodatkowo wskazano, że w styczniu 2007r. prowadzone były czynności wyjaśniające w sprawie naruszenia przez G. J. w dniach 5, 7, 7 i 9 stycznia § 15 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 2 września 2002r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów. Czynności te zakończyły się przeprowadzeniem z G. J. rozmowy dyscyplinującej.

Organ podał nadto, że w latach 2003-2006 G. J. był czterokrotnie obwiniany o naruszenie § 15 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 2 września 2002r., co tym bardziej winno wskazywać, iż G. J. winien mieć pełną świadomość ciążących na nim obowiązków.

Odwołanie od powyższego orzeczenia złożył G. J., a Komendant Wojewódzki Policji orzeczeniem nr [...] z dnia [...] 2007r. utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie, skargę na powyższe orzeczenie złożył G. J.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 24 października 2007r. sygn. akt [...] oddalił skargę G. J. Wyrok jest prawomocny.

Powyższe zdarzenia poprzedziły okoliczności faktyczne będące przedmiotem orzeczeń dyscyplinarnych w niniejszym postępowaniu.

W przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia [...] 2008r. Komendant Miejski Policji wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko G. J., któremu przedstawił następujący zarzut, iż w dniach 1, 2, 3, 4, 5 i 8 października 2007r. nie stawił się do służby w Sekcji [...] Komisariatu Policji oraz nie usprawiedliwił swoich nieobecności, albowiem nie przedstawił bezpośredniemu przełożonemu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do służby w tym okresie z powodu choroby, czym naruszył dyscyplinę służbową określoną w art. 132 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r.o Policji w związku z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6192 Funkcjonariusze Policji
Inne orzeczenia z hasłem:
Policja
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji