Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Danielec ( spr.) Sędziowie WSA Tadeusz Wołek WSA Barbara Pasternak Protokolant Renata Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2012 r. sprawy ze skargi S. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 27 maja 2011 r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rzecz adwokata A. K. - Kancelaria Adwokacka K ul. [...] tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) podwyższoną o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju czynności.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją znak: [...] z dnia [...] 2011 r. Wójt Gminy odmówił umorzenia należności skarżącego - S. K. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych B. K., K. K. i M. K. w wysokości 10 800 zł łącznie z odsetkami.

Decyzja powyższa została wysłana na adres Zakładu Karnego i odebrana przez pracownika uprawnionego do odbioru w dniu 12 kwietnia 2011 r.

Skarżący złożył odwołanie od powyższej decyzji w Zakładzie Karnym.

W aktach sprawy znajduje się kserokopia potwierdzenia odbioru korespondencji urzędowej - skierowanej na adres GOPS - na której widnieją dwie daty - data wpisana przez skarżącego tj. 26 kwietnia 2011 r., a pod nią data "datownika" 27 kwietnia 2011 r. z podpisem osoby przyjmującej korespondencję wraz z pieczęcią Zakładu Karnego.

Postanowieniem z dnia 27 maja 2011 r. sygn. akt [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze na podstawie:

- 134 w zw. z art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

stwierdziło, że odwołanie skarżącego - S. K., przebywającego w Zakładzie Karnym, ul. [...], A, od decyzji Wójta Gminy z dnia [...] 2011 r., znak: [...], zostało złożone po terminie.

Na uzasadnienie organ podniósł, że decyzja organu I instancji z dnia [...] 2011 r., znak: [...] została doręczona skarżącemu w dniu 12 kwietnia 2011 r. (wtorek) na adres Zakładu Karnego, ul. [...] w A, w którym przebywa od 2005 r. Fakt doręczenia został odnotowany na zwrotnym potwierdzeniu odbioru podpisem i pieczęcią służbową sierż. T. R. - pracownika w/w Zakładu Karnego oraz datownikiem "2011-04-12".

Organ podniósł, iż odwołanie złożył skarżący w administracji Zakładu Karnego w dniu 27 kwietnia 2011 r. (środa) co potwierdza, zdaniem organu, datownik na kopercie w której znajdowało się pismo skarżącego. Na kopercie widnieje także pieczęć placówki pocztowej "A" i data dzienna 28 kwietnia 2011 r. Ponadto na pierwszej stronie odwołania, w lewym górnym rogu, znajduje się data 21 kwietnia 2011 r. i jest to, w ocenie organu, data pisania przedmiotowego pisma, na piśmie jest również pieczęć dziennika podawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i data dzienna datownika "4 maj 2011".

Organ podkreślił, iż skarżący nie złożył odwołania w terminie przewidzianym w art. 129 § 2 k.p.a., tzn. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Wobec powyższego z upływem dnia 26 kwietnia 2011 r. (wtorek) decyzja z dnia [...] 2011 r., stała się ostateczna. Skarżący, zdaniem organu, złożył odwołanie jeden dzień po upływie dopuszczalnego terminu odwołania i nie podał przyczyny uchybienia terminu. Ponadto nie uprawdopodobnił przyczyny uchybienia termu do wniesienia odwołania i nie złożył wniosku o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, zgodnie z art. 58 k.p.a.

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na postanowienie z dnia 27 maja 2011 r. złożył skarżący, podkreślając, że odwołanie złożył w dniu 26 kwietnia 2011 r. na ręce wychowawcy. Podniósł, iż nie mógł odwołania sporządzić we wcześniejszym terminie z uwagi na liczne obowiązki.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze