Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zatwierdzenia operatu opisowo
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Bożenna Blitek Sędziowie WSA Halina Jakubiec NSA Piotr Lechowski (Spr.) Protokolant Dorota Hajto po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2006 r. sprawy ze skargi Z S na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 1 czerwca 2005r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków -skargę oddala-

Uzasadnienie strona 1/8

Decyzją z dnia 1 czerwca 2005 r RR [...] , po rozpatrzeniu odwołania Z.S. , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezji i Kartografii, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Powiatu [...] z dnia [...] 2005 r znak : [...] orzekającą o zatwierdzeniu z urzędu operatu opisowo- kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków założonego dla obrębu geodezyjnego [...], gmina [...] w przedmiocie działki Nr [...] o pow. 0.2651 ha .

W podstawie prawnej decyzji organu odwoławczego wskazano przepisy art.138 § 1 pkt 1 kpa i art. 7 " b" ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. z 2000 r Nr 100 , poz. 1086 z późn. zm. ) .

Uzasadniając swoją decyzję Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wskazał następujące okoliczności faktyczne i motywy prawne rozstrzygnięcia.

Decyzją z dnia [...] 2005 r Starosta Powiatu [...] orzekł z urzędu o zatwierdzeniu operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu [...] w przedmiocie działki ewid. [....] o pow. 0.2651 ha jako odpowiednika parcel gruntowych [...] i [...] o łącznej powierzchni 0.2705 ha , powstałych w wyniku postępowania rozgraniczeniowego.

Poprzednia decyzja Starosty Powiatowego w [...] z dnia [...] 2004r znak [...] , w następstwie rozpoznania odwołania Z. S. , została w całości uchylona decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] 2004 r znak [...] a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ l instancji.

Ponownie rozpatrując sprawę za podstawę faktyczną swojej decyzji z dnia [...] 2005 r przyjął Starosta [...] ustalenia , że ;

- od założenia ewidencji gruntów w 1966 r w jednostce rejestrowej Nr [...] figurowały parcele gruntowe [...] o pow. 0.3105 ha i [...] o pow. 0.0200 ha,

- parcela [...] wywodzi się z parceli [...] , a parcela [...] z parceli [...] , które wcześniej stanowiły własność F. i A. K..

- orzeczeniem o wywłaszczeniu Prezydium WRN znak [...] z dnia [...] 1953 r orzeczono o wywłaszczeniu z parceli [...] jej części o pow. 0.0435 ha a z parceli 1438 [...] części o pow. 0.0042 ha.

- operatem pomiarowym [...] działkę [...] o pow. 0,0369 ha podzielono na działki [...] o pow. 0.0042 ha , [...] o pow. 0.0155 ha i [...] o pow. 0,0172 ha , a pgr. [...] o pow. 0.4219 ha podzielono na działki [...] o pow. 0,0435 ha , [...] o pow. 0,2550 ha i [...] o pow. 0,1084 ha .

- W założonej dla działek [...] i [...] księdze wieczystej [...] , uwidoczniono powyższe podziały działek , a następnie działki [...] i [...] w 1970 r przeniesiono do [...] jako własność Skarbu Państwa - Dyrekcja Okręgowa PKP - w 1972 r na wniosek A. S. wszczęto postępowanie rozgraniczeniowe działek [...] i [...] z działkami sąsiednimi . Orzeczeniem Prezydium PRN w [...] z [...].1973 r [...] rozgraniczono działki te zgodnie z operatem pomiarowym Nr [...] przyjętym do zasobu .Według operatu rozgraniczenia , działka [...] o powierzchni wg. ewidencji 3105 ha zmieniła powierzchnie na 0.2550 ha , a działka [...] o powierzchnię wg. ewidencji 0,0200 ha zmieniła powierzchnię na 0,0155 ha.

Strona 1/8