Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Piotr Lechowski Sędziowie WSA Barbara Pasternak (spr.) WSA Tadeusz Wołek Protokolant Ewelina Kalita po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2013 r. sprawy ze skargi J. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego skargę oddala.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Bezrobocie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/4

Burmistrz Miasta i Gminy decyzją z dnia [...] 2013 r. znak: [...], wydaną na podstawie art. 2, art. 3, art. 4, art. 8 i art.17 ust. 1 pkt 5, art. 39, ust. 1 i 2 oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz art.104 i art. 108 kpa - po rozpatrzeniu wniosku [...] z dnia 28 grudnia 2012 r. - przyznał J. Ł. zasiłek celowy z przeznaczeniem na zaspokojenie podstawowych potrzeb w miesiącu lutym 2013 r. w kwocie 100,00 zł jednorazowo i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Organ I instancji ustalił, że J. Ł. jest kawalerem, osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku i aktualnie nie posiada żadnego źródła dochodu oraz nie podejmuje żadnych prac dorywczych. Ponadto ustalono, że J. Ł. mieszka razem z matką S. Ł. w budynku nr [...] w G. Burmistrz wskazał, że z zawiadomienia Sądu Rejonowego wynika, że mają oni ustanowioną dożywotnią, nieodpłatną, służebność mieszkania w całym budynku mieszkalnym będącym częścią składową działki [...]. S. Ł. jest osobą niepełnosprawną, a jej dochód stanowi renta wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym. S. Ł. opłaca wszystkie rachunki związane z eksploatacją domu, przygotowuje posiłki oraz czasami udziela J. Ł. niewielkiej pomocy finansowej. Ponadto ustalono, że brat J. Ł., J., wraz z żoną i dziećmi mieszka w oddzielnie wybudowanym domu nr [...] w G i tam prowadzi własne gospodarstwo domowe. Dlatego Burmistrz przyjął, że rentę matki J. Ł. należy traktować jako dochód rodziny. W związku z tym dochód rodziny J. Ł. wynosi 886,92 zł, a więc dochód na osobę w rodzinie wynosi: 443,46 zł i nie przekracza kryterium dochodowego dla dwuosobowej rodziny (912 zł). W ocenie organu I instancji sytuacja materialna rodziny J. Ł. na tle innych rodzin objętych pomocą społeczną jest porównywalnie dobra, a ponadto J. Ł. systematycznie korzysta z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej i nie wykazuje inicjatywy oraz woli, aby ten stan zmienić, np. poprzez. poszukiwanie stałej pracy bądź podejmowanie prac dorywczych. Dlatego, w ocenie Burmistrza, bezrobocie, niepełnosprawność i ubóstwo, uzasadniały przyznanie zasiłku celowego, lecz w mniejszej kwocie niż była wnioskowana przez stronę.

Od powyższej decyzji złożył odwołanie J. Ł. Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie art. 7, art. 77, art. 80 i art. 107 kpa. Odwołujący się podniósł ponadto w odwołaniu szereg swoich uwag dotyczących pracowników opieki społecznej.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 12 kwietnia 2013 r. znak: [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa oraz art. 8 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.

Kolegium powołało się na ustalenia faktyczne dokonane przez organ I instancji i uznało je za prawidłowe. W ocenie Kolegium miesięczny dochód dwuosobowego gospodarstwa J. Ł. w wysokości 886,92, zł miesięcznie uzasadniał przyznanie świadczenia z pomocy społecznej. Kolegium stwierdziło, że wysokość przyznanego zasiłku mieściła się w granicach uznania administracyjnego, jakim dysponują organy pomocy społecznej, a organ I instancji uwzględnił wszystkie istotne okoliczności i prawidłowo uzasadnił swoje rozstrzygnięcie. Kolegium podkreśliło, że J. Ł. wraz z matką mają zapewnione zaspokojenie podstawowych potrzeb, ponieważ posiadają stabilny dochód, mają zapewnione mieszkanie oraz dodatkowo wsparcie ze strony organów pomocy społecznej. Kolegium uznało za niezasadne zarzuty J. Ł., że powinien on być zaliczony do wspólnego gospodarstwa domowego z rodziną J. Ł.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Bezrobocie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze