Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Janusz Kasprzycki Sędziowie WSA Bożenna Blitek (spr.) WSA Janusz Bociąga Protokolant Sylwia Piwowarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2014 r. sprawy ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 3 kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego skargę oddala.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Decyzją z dnia [.....] 2012 r. Nr [.....] Burmistrz Miasta S. przyznał na wniosek A. B. świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla małoletnich dzieci N. K. w wysokości 350 zł miesięcznie, J. K. w wysokości 350 zł i B. K. w wysokości 250 zł miesięcznie, na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r. wskazując w decyzji jako dłużnika alimentacyjnego K. K.

Przyznane powyższą decyzją alimenty w kwocie łącznie 11.400 zł zostały uprawnionym wypłacone.

Decyzją z dnia [....] 2013 r. Nr [.....] Burmistrz Miasta S. orzekł o obowiązku zwrotu przez K. K. należności w wysokości 11.400 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla dzieci N. K., J. K. i B. K. w okresie od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r., które podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego do dnia całkowitej spłaty. Organ I instancji wskazał, że wypłaty należności wraz z ustawowymi odsetkami należy dokonać w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się niniejszej decyzji. W uzasadnieniu swojej decyzji organ I instancji powołał się na treść art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej.

W odwołaniu od powyższej decyzji Burmistrza Miasta S. K. K. wskazał, że przebywa obecnie w zakładzie karnym i nie ma możliwości spłaty zadłużenia. Ponadto odwołujący się podniósł, że przekazał wszystkie swoje oszczędności matce dzieci A. B. na poczet przyszłych alimentów, co jednak nie zostało mu przez MOPS uznane za część spłaconego długu wobec funduszu alimentacyjnego.

Decyzją z dnia 3 kwietnia 2014 r. Nr [.....], wydaną na podstawie art. 27 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228) oraz art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Burmistrza Miasta S. z dnia [.....] 2013 r. Nr [.....] i orzekło w ten sposób, że zobowiązało dłużnika alimentacyjnego K. K. do zwrotu należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom uprawnionym za okres od dnia 1 października 2012 r. do 30 września 2013r. oraz ustaliło kwotę należności do zwrotu w wysokości 11.400 zł wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi do dnia całkowitej spłaty. Kolegium podało, że z treści przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynika ustawowy obowiązek dłużnika alimentacyjnego do zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego łącznie z ustawowymi odsetkami (art. 27 ust. 1) oraz obowiązek organu wydania stosownej decyzji o zwrocie świadczeń w sytuacji, gdy zakończy się okres wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub zostanie uchylona decyzja przyznająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego (art. 27 ust. 2). Kolegium wskazało, że w niniejszej sprawie decyzją z dnia [.....] 2012 r. Nr [.....] organ I instancji przyznał świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla dzieci N. K. i J. K. po 350 zł miesięcznie oraz B. K. po 250 zł miesięcznie, na okres od dnia 01.10.2012 r. do dnia 30.09.20 13 r. Zatem łącznie wypłacona została kwota 11.400 zł. Organ odwoławczy stwierdził, że w związku z tym, że okres wypłaty świadczenia skończył się dnia 30 września 2013 r., dzień po tym dniu organ I instancji nabył kompetencje do wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kolegium dodało, że wydanie zaskarżonej decyzji jest uzależnione wyłącznie od zaistnienia okoliczności wynikających z przywołanych na wstępie przepisów, gdyż decyzja ta nie jest decyzją uznaniową. Oznacza to, że w takiej sytuacji organ ma obowiązek wydać decyzję nakazującą zwrot przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń wypłaconych na rzecz osoby uprawnionej. Kolegium wskazało przy tym jednak, że organ I instancji zobowiązał do zwrotu kwoty w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji organu I instancji pomimo tego, że przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie przewidują w ogóle możliwości wyznaczania terminów do spłaty należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Zdaniem Kolegium, określenie konkretnej daty może mieć jedynie znaczenie informacyjne, zaś odsetki liczone są do dnia faktycznej spłaty należności. W związku z powyższym Kolegium uchyliło decyzję organu I instancji i orzekło jak powyżej.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze