Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uchyla zaskarżone postanowienie.
Sentencja

Dnia 25 lutego 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Furmanek Sędziowie Sędzia WSA Ewa Cisowska-Sakrajda . Sędzia NSA Janusz Nowacki (spr.) Protokolant st. asystent sędziego Anna Łuczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2016 roku sprawy ze skargi Ł. K. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uchyla zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia [...] r. nr [...], działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz art. 59 § 2 w zw. z art. 58 Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) i § 19 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1110), po rozpatrzeniu wniosku Ł. K. z dnia [...] r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ł. w dniu [...]r. nr: [...].

Organ II instancji ustalił, iż ww. orzeczenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ł. zostało odebrane przez zainteresowanego w dniu 6 listopada 2015 r. (dowód: data i podpis na egzemplarzu orzeczenia Miejskiego Zespołu), a odwołanie wniesiono bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Zespołu po 14-sto dniowym terminie do składania odwołania, tj. w dniu 25 listopada 2015 r. (data wpływu do Miejskiego Zespołu wraz z prośbą o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania z dnia 25 listopada 2015 r.). Termin do wniesienia odwołani, upłynął bowiem w dniu 20 listopada 2015 r.

W załączonej do odwołania prośbie o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania zainteresowany nie podał powodu uchybienia terminu.

Organ uznał, iż prośba o przywrócenie terminu do złożenia odwołania nie uprawdopodobniła, iż uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony. Zgodnie bowiem z art. 58 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego w razie uchybienia terminy do złożenia odwołania należy go przywrócić, jeżeli zainteresowany uprawdopodobni, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

W związku z powyższym organ II instancji odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdził brak podstaw formalnoprawnych do wszczęcia postępowania odwoławczego.

Na powyższe postanowienie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej z dnia [...]r., Ł. K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Wskazał, że powodem zbyt późnego złożenia przez niego odwołania był brak świadomości, co oznacza dla niego zmiana stopnia niepełnosprawności. Dowiedział się później, że następstwem tej zmiany będą zmiany w pracy, w której jest zatrudniony na podstawie orzeczenia. Nie wiedział, że zmiana ze stopnia umiarkowanego na lekki niekorzystnie wpłynie na jego zatrudnienie jako osoby niepełnosprawnej. Wniósł również skargę na samo orzeczenie. Wg komisji nastąpiła poprawa jego stanu zdrowia. Jednak zdaniem lekarzy specjalistów (szczególnie audiologa) tak nie jest. Wada słuchu jaką ma nie rokuje poprawy wręcz przeciwnie, może tylko się pogarszać, co powoli ale postępuje. Wskazał, że nosi aparat słuchowy i nie może podejmować niektórych prac.

Strona 1/3