Sprawa ze skargi na decyzję [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie wykreślenia wpisów z ewidencji szkół niepublicznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Nowacki Sędziowie Sędzia WSA Ewa Alberciak (spr.) Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski Protokolant asystent sędziego Anna Łuczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2010 r. sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na decyzję [...] Kuratora Oświaty z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wykreślenia wpisów z ewidencji szkół niepublicznych 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...], nr [...]; 2. zasądza od [...] Kuratora Oświaty na rzecz A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. kwotę 557 (pięćset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania; 3. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6149 Inne o symbolu podstawowym 614
Inne orzeczenia z hasłem:
Oświata
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kurator Oświaty
Uzasadnienie strona 1/10

Decyzją z dnia [...], wydaną na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 104 i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Prezydent Miasta Ł.: 1) wykreślił się z dniem [...] r., z ewidencji szkół niepublicznych wpis o nr ew. [...] dotyczący Zaocznego Technikum Zawodowego dla Dorosłych, kształcącego w zawodzie technik mechanik z siedzibą w Ł. przy ul. S., prowadzonego przez Centrum Edukacyjne A Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. przy ul. S.; 2) wykreślił się z dniem [...] r., z ewidencji szkół niepublicznych wpis o nr ew. [...] dotyczący Zaocznego Technikum Zawodowego dla Dorosłych, kształcącego w zawodzie technik elektronik z siedzibą w Ł. przy ul. S, prowadzonego przez Centrum Edukacyjne A Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. przy ul. S.; 3) wykreślił się z dniem [...] r., z ewidencji szkół niepublicznych wpis o nr ew. [...]dotyczący Zaocznego Technikum Zawodowego dla Dorosłych, kształcącego w zawodzie technik ekonomista z siedzibą w Ł. przy ul. S., prowadzonego przez Centrum Edukacyjne A Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. przy ul. S.oraz orzekł, że wykreślenie z ewidencji jest równoznaczne z likwidacją szkoły.

W uzasadnieniu organ I instancji wyjaśnił, że skoro organ prowadzący szkołę nie przekształcił jej w szkołę "nowego typu" w terminach określonych w art. 2c w ustępach 1-5 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, to tym samym postanowił o stopniowej likwidacji szkoły.

Organ I instancji wskazał, że kierując się zapisem art. 83 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty należało dokonać wykreślenia, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie ma podstawy prawnej, według której szkoła może funkcjonować.

Od powyższej decyzji odwołało się Centrum Edukacyjne A Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. przy ul. S.. Spółka zarzuciła naruszenie prawa materialnego, naruszenie procedur prawnych, oparcie decyzji na nieprawdziwych dowodach. Wskazując na powyższe wnosiła o uchylenie powyższej decyzji w całości i umorzenie postępowania. Strona podniosła, że zawarte w decyzji ustalenia rażąco naruszają prawo. Po pierwsze, decyzja nie może działać wstecz, tak jak prawo nie działa wstecz. Decyzję wydano [...]. z datą obowiązywania od [...], co rażąco narusza prawo. Po drugie, decyzja narusza prawa nabyte słuchaczy szkoły i nie określa możliwość kontynuowania dalszej nauki, co narusza art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Po trzecie, decyzja narusza art. 10 k.p.a., ponieważ nie wezwano strony do wypowiedzenia się w sprawie i obrony interesów przed wydaniem decyzji. Pismo z dnia [...] r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania nie może być zarazem powiadomieniem o zakończeniu postępowania w sprawie i wezwaniem do zapoznaniu się z aktami, bo świadczy to, że nie było żadnego postępowania i była to zwykła fikcja, co narusza art. 6 - 11 k.p.a. Zdaniem Spółki, termin wynikający z art. 11b ust. 2 ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego jest terminem instrukcyjnym, co zostało potwierdzone w uzasadnieniu wyroku NSA, sygn. akt I OSK 1382/08 z dnia 15 lipca 2009 r.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6149 Inne o symbolu podstawowym 614
Inne orzeczenia z hasłem:
Oświata
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kurator Oświaty