Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Furmanek Sędziowie Sędzia NSA Janusz Nowacki Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska (spr.) Protokolant asystent sędziego Agata Brolik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2009 r. sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na uchwałę Rady Miejskiej [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2) zasądza od Rady Miejskiej [...] na rzecz strony skarżącej - A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 557,00 (pięćset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania; 3) orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się wyroku.

Uzasadnienie strona 1/5

Po rozpatrzeniu wniosku "A." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o pozytywne zaopiniowanie lokalizacji salonu gier na automatach w T., Rada Miejska w T. uchwałą Nr [...] dnia [...] wydaną na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004r., Nr 4, poz. 27 ze zm.) zaopiniowała negatywnie lokalizację salonu gier na automatach w T. przy ul. T. 2.

W piśmie z dnia 20 października 2008 roku "A." Spółka z o.o. z siedzibą w W. wezwała Radę Miejską w T. do usunięcia naruszenia prawa. W uzasadnieniu wskazała, iż kwestionowana uchwała w sposób rażący narusza interes prawny Spółki, gdyż wyklucza możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie, a brak jej uzasadnienia uniemożliwia merytoryczne ustosunkowanie się do motywów jej podjęcia.

Uchwałą Nr [...] z dnia [...] Rada Miejska w T. odmówiła uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr [....] Rady Miejskiej w T. z dnia [....].

W dniu 22 grudnia 2008 roku "A." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na uchwałę Nr [...] Rady Miejskiej w T. z dnia [...]. Podnosząc zarzut naruszenia art. 2 i art. 7 Konstytucji RP Spółka wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały lub ewentualnie stwierdzenia, że wydana została z naruszeniem prawa. W uzasadnieniu skargi strona odwołując się do regulacji zawartej w art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy o grach i zakładach wzajemnych podniosła, iż wydanie pozytywnej opinii Rady Gminy w przedmiocie lokalizacji ośrodka gier, stanowi jedną z przesłanek koniecznych do wydania przez właściwy organ decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w postaci salonu gier na automatach. Kwestionowana uchwała narusza więc interes prawny Spółki pozbawiając ją możliwości ubiegania się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie. Brak natomiast uzasadnienia przedmiotowej uchwały uniemożliwia ustosunkowanie się do motywów jej podjęcia, a także dalszą jej weryfikację. Wprawdzie przepis art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy o grach i zakładach wzajemnych nie nakłada wprost na Radę Gminy obowiązku uzasadniania uchwał w przedmiocie lokalizacji ośrodka gry, to jednak, jak wskazała strona skarżąca odwołując się do orzecznictwa sądów administracyjnych, dokonując wykładni powołanego powyżej przepisu należy uwzględnić także wykładnię systemową. Wymóg bowiem działania na podstawie prawa, w połączeniu zasadą zaufania, powoduje powstanie obowiązku motywowania rozstrzygnięć przez organy władzy publicznej. Obowiązek ten zaliczany jest do standardów demokratycznego państwa prawnego, natomiast obowiązek motywowania uchwał rady gminy jest również elementem jawności działania władzy publicznej. Motywy podjęcia uchwały opiniującej lokalizację ośrodka gier zawarte w uzasadnieniu uchwały mają decydujące znaczenie przy ocenie, czy uchwała spełnia wymogi, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy o grach i zakładach wzajemnych, jako opinii o lokalizacji salonu gier na automatach. Odwołując się do publikacji prasowych, w których pomimo braku uzasadnienia uchwały pojawiły się wzmianki dotyczące motywów, jakimi kierowali się radni podejmując uchwałę, to jeśli były to rzeczywiste intencje podjęcia uchwały należy przyjąć, zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, że zaskarżona uchwała nie jest opinią o lokalizacji ośrodka gier w rozumieniu art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

Strona 1/5