Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier
Uzasadnienie strona 5/5

W tej sytuacji należy uznać, że brak uzasadnienia zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej w T., podejmowanej w ramach uznania administracyjnego, uniemożliwia ocenę jej legalności. Brak uzasadnienia nie pozwala ocenić argumentów leżących u podstaw wydanej opinii. Działanie w granicach uznania nie zwalnia bowiem organu od badania sprawy i jej oceny. Skoro w przedmiotowej sprawie ustawodawca daje możliwość organowi opiniującemu wyrażenia tejże opinii bez konkretnych ustawowych wymogów, jakimi ma się kierować, oznacza to, że kierunek ten w szczególności wytyczają zadania ustawowe organu opiniującego w zakresie praw i obowiązków w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej. Opinia jako obowiązkowy element wniosku, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy o grach i zakładach wzajemnych, jest stanowiskiem, które w trakcie postępowania zmierzającego do wydania zezwolenia jest oceniane przez właściwy organ, inaczej zbędny byłby wymóg jej przedłożenia. Dokonując zaś tej oceny organ wydający zezwolenie powinien znać motywy podjętej opinii mimo, iż jak podniesiono wyżej nie jest tą opinią związany. Brak uzasadnienia opinii nie pozwala również Sądowi dokonać oceny legalności zaskarżonej uchwały.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 147 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. O kosztach orzeczono stosownie do art. 200 w związku z art. 205 § 2 ww ustawy. Działając na podstawie art. 152 cytowanej ustawy Sąd orzekł, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się wyroku.

a.ł.

Strona 5/5