Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie likwidacji szkoły im. [...] w N.
Sentencja

Dnia 30 sierpnia 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Monika Krzyżaniak, Sędziowie Sędzia WSA Ewa Alberciak, Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska (spr.), , Protokolant ref. staż. Bartosz Adamus, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 roku sprawy ze skargi E. G., M. P. i E. P. na uchwałę Rady Miejskiej w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie likwidacji szkoły im. [...] w N. 1) oddala skargę; 2) zwraca z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi solidarnie na rzecz skarżących - E. G., M. P. i E. P. kwotę 600,00 (sześćset) złotych tytułem nadpłaconego wpisu sądowego, uiszczonego w dniu [...]

Uzasadnienie strona 1/11

W dniu 3 kwietnia 2012 roku Rada Miejska w Poddębicach działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) podjęła uchwałę Nr XXV/128/12 o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 roku Szkoły Podstawowej im. Polskiej Niezapominajki w Niewieszu.

Pismem z dnia 3 kwietnia 2012 roku Rada Rodziców w Szkole Podstawowej w N. reprezentowana przez E. G. M. P. i E. P. wezwała w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Radę Miejską w Poddębicach do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie wskazanej wyżej uchwały jako niezgodnej z prawem. Zarzucając naruszenie art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, Rada Rodziców odwołując się do orzecznictwa sądów administracyjnych podniosła, że informacja o zamiarze likwidacji szkoły powinna zostać imiennie skierowana do każdego z rodziców i musi do niego dotrzeć. Forma w jakiej to nastąpi nie ma istotnego znaczenia, ważne jest jednak aby powiadomienie faktycznie miało miejsce. Czynność zawiadomienia winna zatem nastąpić w takiej formie aby była możliwa jej ocena pod względem zgodności z prawem. Nie można natomiast ocenić zawiadomienia dokonanego przez telefon, tak jak to miało miejsce w rozpoznawanej sprawie w przypadku D. i E. P. - rodziców D. P. i D. P., A. C. - ojca N. C. i W. G. ojca D. G. i W. G. Ponadto odwołując się do treści art. 43 k.p.a. Rada Rodziców wskazała, że doręczenie zastępcze jest skuteczne jedynie wówczas, gdy osoby wymienione we wskazanym przepisie zobowiążą się na piśmie do oddania korespondencji adresatowi. Powyższych wymogów nie spełnia korespondencja, która została skierowana do D. P., B. P., W. B., I. B., M. B. i S. J. Informacji o zamiarze likwidacji szkoły nie otrzymała również I. M., a zastrzeżenia co do skuteczności zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły zgłosili także: E. G., K. G., I. I., W. I., E. O. i J. O. Wskazano również, że podejmując w dniu 3 kwietnia 2012 roku w następstwie uchylenia poprzedniej uchwały o likwidacji, kolejną uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej im. Polskiej Niezapominajki w Niewieszu, Rada Miejska w Poddębicach miała obowiązek powtórzyć całą procedurę likwidacyjną, w tym również podjąć ponownie uchwałę intencyjną.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Rada Miejska w Poddębicach w dniu 30 kwietnia 2012 roku podjęła uchwałę nr XXVI/11/12, którą uznała za bezzasadne wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W uzasadnieniu uchwały Rada Miejska wskazała, iż zgodnie z dyspozycją art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty Burmistrz P. przygotował pisma skierowane do wszystkich rodziców uczniów informujące o zamiarze likwidacji szkoły, do których załączona została uchwała z dnia 5 stycznia 2012 roku, Nr XX/107/12 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Polskiej Niezapominajki w Niewieszu wraz z uzasadnieniem. Rodzice uczniów zostali poinformowani listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku doręczenia zawiadomienia w trybie awizo, rodzice uczniów byli dodatkowo informowani o zamiarze likwidacji placówki przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w P. Z zachowaniem ustawowego terminu tj. do końca lutego 2012 roku wszyscy rodzice uczniów zostali zawiadomieni o zamiarze zlikwidowania szkoły. W ocenie Rady Miejskiej uchylenie pierwotnej uchwały Nr XXIV/120/12 z dnia 19 marca 2012 roku o likwidacji szkoły i podjęcie w tym przedmiocie nowej uchwały nie narusza przepisów postępowania i nie wymaga powtórzenia całej procedury przewidzianej w art. 59 ust. 1 o systemie oświaty.

Strona 1/11