Sprawa ze skargi D. K. na akt Starosty [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu drogowego i żądania nakazania usunięcia urządzenia zwalniającego
Sentencja

Dnia 14 lutego 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska, Sędziowie Sędzia NSA Janusz Nowacki, Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski (spr.), , Protokolant Referent- stażysta Aneta Lubasińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2018 roku sprawy ze skargi D. K. na akt Starosty [...] z dnia [...] roku w przedmiocie zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu drogowego i żądania nakazania usunięcia urządzenia zwalniającego 1. stwierdza nieważność zaskarżonego aktu; 2. oddala skargę w pozostałym zakresie; 3. zasądza od Powiatu [...] na rzecz D. K. kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie strona 1/9

D.K. w dniu [...] wniosła do Sądu skargę na czynność Starosty Powiatu w Z. polegającą na zatwierdzeniu zmiany do projektu organizacji ruchu. Zażądała uchylenia w całości zaskarżonej czynności i nakazanie organowi nadzoru usunięcia przedmiotowego progu zwalniającego na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym.

Starosta Z. w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie. Stwierdził, że skarga została wniesiona w terminie. Wezwanie do usunięcia naruszeń skierowane przez pełnomocnika skarżącej wpłynęło do organu w dniu 10 kwietnia 2017 r. Odpowiedzi na wezwanie udzielił Wicestarosta Z. w dniu 9 maja 2017 r. Następnie przedmiotowa odpowiedź została doręczona skarżącej i jej pełnomocnikowi w dniu 11 maja 2017 r. Skargę nadano w urzędzie pocztowym w dniu [...]. W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę organ wyjaśnił, że nie kwestionują prawa skarżącej do wniesienia skargi na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym i stwierdzając, że została ona wniesiona w terminie, nie zgadza się z wnioskiem sformułowanym w środku odwoławczym opartym ma podstawie art. 88 ust. 2 ww. ustawy. Wnioskowanie o nakazanie organowi nadzoru usunięcia przedmiotowego progu zwalniającego jest pozbawione zarówno podstaw prawnych, jak i faktycznych. Skarżąca bowiem w sposób bezsporny nie wykazała, że doszło do naruszenia jej interesu prawnego, bądź uprawnienia. Natomiast w zakresie organu nadzoru strona skarżąca nie wskazała tego organu. W myśl art. 10 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem, między innymi na drogach powiatowych, na których ruchem zarządza starosta (ust. 5 art. 10 ustawy). Natomiast zarządcą drogi powiatowej jest zarząd powiatu zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), który wykonuje swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi (art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych). Pozostaje wątpliwość, kto i jaką czynność na rzecz skarżącej miałby wykonać.

Droga powiatowa nr 4914E stanowi obiekt budowlany liniowy i jest drogą publiczną klasy Z. W projekcie przebudowy tej drogi pominięto urządzenie służące do spowalniania ruchu pojazdów. W dniu 6 kwietnia 2010 r. wprowadzona została zmiana w zatwierdzonym projekcie, uwzględniająca zastosowanie dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci progu płytowego U-16 c, w miejscu projektowanego przejścia dla pieszych przed szkołą podstawową w I. wraz z oznakowaniem towarzyszącym: B-33 (ograniczenie dopuszczalnej prędkości jazdy do 30 km/h) i A-11 (nierówna droga). Zmiana została dokonana według procedur określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

W punkcie 8 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze wymienione są urządzenia do fizycznego wymuszania ograniczenia prędkości jazdy pojazdów. Są to progi zwalniające o symbolu U-16 i progi podrzutowe U-17, z zastrzeżeniem, że "można je stosować wyłącznie w tych miejscach i na tych odcinkach dróg, na których konieczne jest ograniczenie prędkości tych pojazdów, jeśli inne metody nie mogą być stosowane lub ich skuteczność jest niewystarczająca". Progi zwalniające są "urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanymi w formie wygarbienia" (pkt 8.1 zał. Nr 4 do ww. rozporządzenia). Można je stosować w obszarze zabudowanym na drogach klasy L,D i wyjątkowo na drogach klasy Z. Zabronione jest ich stosowanie m.in. na drogach krajowych, wojewódzkich, miejskich ekspresowych, głównych ulicach ruchu przyspieszonego (GP), ulicach głównych (G), ulicach i drogach, po których kursuje autobusowa komunikacja pasażerska ( z wyjątkiem progów wyspowych), na łukach dróg, na mostach, w tunelach, itp. W przypadku progu zwalniającego U-16 może on występować jako próg listwowy, płytowy lub wyspowy, przy tym każdemu z rodzajów przypisane są ściśle określone parametry geometryczne.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Inne orzeczenia z hasłem:
Ruch drogowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta